Laatste commissie Ruimte en Leefomgeving voor het zomerreces

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 7 juni over o.a. het woondossier, de voorjaarsnota en de kadernota.
De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021
De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). Tegelijkertijd hiermee worden ook de gewijzigde subsidieplafonds voor het lopende jaar ter vaststelling voorgelegd aan PS. De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en geeft aanvullend hierop een lange termijn doorkijk. In deze voorjaars- en kadernota kiest het college er voor om het resultaat uit de Jaarrekening 2016 niet in te zetten voor nieuw beleid.
De PVV, SGP&Christen-Unie, PvdA en SP hadden vraagtekens bij het voorstel om te investeren in de glastuinbouw in het Westland. Gedeputeerde Bom Lemstra zegde toe om voor de PS vergadering dit voorstel nader toe te lichten. De fracties gaven mee dat er in ieder geval inzichtelijk gemaakt moet worden dat het meer is dan herstructureren en dat de investering zeker besteed wordt aan het verduurzamen van de glastuinbouw.
Ook hadden de fracties van SGP&Christen-Unie, D66 en VVD behoefte om bijgepraat te worden over de Zuidplas. De gedeputeerde kon aangeven dat na de zomer hier inhoudelijk over gesproken kan worden. De PvdA had een zestal punten (klimaatadoptatie, bodemdaling, verduurzaming landbouw, afname plancapaciteit kantoren, wonen en stageplaatsen MBO/HBO)  waar zij het college graag op ziet acteren; niet nieuw beleid maar wel graag versterken waar het college mee bezig is. Het CDA kon zich hier goed bij aansluiten.

Woondossier Zuid-Holland
De commissie was in grote meerderheid zeer tevreden over het onderzoek en de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra. De fracties hebben nu beter inzicht in welke bevoegdheden de provincie heeft en welk instrumentarium ingezet kan worden. Ongerustheid over tekorten in de sociale woningbouw blijft voor de PvdA, GroenLinks, SP maar de fracties hebben het vertrouwen dat met het instrumentarium de provincie goed kan sturen. De VVD en het CDA waarschuwden om niet te eenzijdig naar de problematiek van sociale woningbouw te kijken. Alle inwoners van Zuid-Holland hebben recht om goed te kunnen wonen. De doorstroming is ook iets waar goed opgelet moet worden. De VVD gaf met de PVV en de SGP&Christen-Unie aan oog te houden voor  de kleine rol die de provincie hierin heeft. Het primaat ligt bij de gemeenten, woningcorporaties en de ontwikkelingen in de markt volgens deze fracties.
De commissie vindt ook dat de provincie voorzichtig met haar bevoegdheden moet omgaan. Het gaat vooral om de uitgestoken hand en het vertrouwen in elkaar. De SGP&Christen-Unie en het CDA willen een verduidelijking van de gedeputeerde wanneer welk instrument wordt ingezet (interventieladder). Zo weten gemeenten wanneer ze een interventie op welk niveau kunnen verwachten en dat zorgt voor vertrouwen. De SP en 50PLUS vroegen zich af of er ambtelijk genoeg capaciteit is om aan de slag te gaan en vroegen gedeputeerde Bom-Lemstra zo nodig dit op tijd duidelijk te maken

Subsidieregeling en Subsidieplafond stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 werd Amendement 519 Onderwijs en arbeidsmarkt: projecten gericht op voldoende stageplekken voor studenten van MBO en HBO, aangenomen. Middels dit amendement is een bedrag van € 250.000,- beschikbaar, bedoeld om samen met regio's, kennisinstellingen en bedrijven te komen tot meer stageplaatsen. De commissie vond over het algemeen dat doel goed. De uitleg die de gedeputeerde gaf over hoe gebruik gemaakt kan worden van deze subsidie was onvoldoende. De Gedeputeerde zegde toe voor de Statenvergadering van 28 juni met een notitie te komen die daarin duidelijkheid verschaft. 

 

Uitgelicht

Zoeken