Laatste Statenvergadering voor het zomerreces

Fleur de Groot

Op woensdag 28 juni 2017 vergaderden Provinciale Staten. Zij bespraken de voorjaarsnota, Rotterdam The Hague Airport, en subsidie voor stageplaatsen MBO en HBO. Ook werd de nieuwe griffier beëdigd . U kunt de Statenvergadering terugzien via de webcast.

Benoeming nieuwe griffier

Bij aanvang van de vergadering werd Eric Meurs benoemd tot griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op 1 oktober 2017 start hij met zijn werkzaamheden voor de provincie.

Veel moties bij behandeling voorjaarsnota/kadernota

Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de voorjaarsnota/kadernota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing van de lopende begroting. De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar en een lange termijn doorkijk.

Alle fracties met uitzondering van de PVV stemden in met de voorjaarsnota/kadernota. Dertien moties werden aangenomen.

De moties die op een meerderheid konden rekenen waren onder andere die van de PvdA waarmee Provinciale Staten zich uitspreken dat de provincie onverkort zal bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot conform de afspraken van Parijs en bereid is om een extra bijdrage te leveren als dat nodig is om de afgesproken klimaatdoelen te halen. Ook de motie “Energiebesparing Wonen” van GroenLinks en de motie “Luchtkwaliteit” van Partij voor de Dieren werden door een meerderheid gesteund. In deze laatste motie werd GS onder meer gevraagd zich binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) hard te maken om de WHO-normen op te nemen in de luchtkwaliteitsrapportages.

Ook de motie vergoeding schade door zomerganzen van de VVD behaalde een meerderheid, net als de motie van D66 waarin het college onder meer verzocht werd de kansen te inventariseren voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en glastuinbouw.

Op het gebied van infrastructuur werden de moties “Aanvullende investeringen fietsenstallingen OV-knooppunten” van D66, “Onderzoek terugbrengen OV-tarieven naar prijspeil 2015” van de PvdA en “Gelijktrekken OV tarieven provinciale concessies” van de SP aangenomen. De SP kreeg ook voldoende steun voor de motie waarin Gedeputeerde Staten verzocht worden bij het Rijk uit te dragen dat nieuwe gaswinning niet past in het beleid van Zuid-Holland en dat Provinciale Staten hier tegen zijn.

In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven in een hoge milieucategorie werdt de motie van D66 voor een uitvoeringsplan voor een verbeterde vergunningverlening bij chemische bedrijven aangenomen, net als de motie van GroenLinks om een hoorzitting te organiseren over onder andere de gezondheidseffecten van GenX-stoffen.

Het CDA wist voldoende steun te krijgen voor haar moties “Investeren in economische innovatie” en “Miljoenen voor winst & weidevogels”

Gedeputeerde Staten zegden onder meer toe bij Deltalinqs aandacht te vragen voor het reduceren van overbodige verlichting in de Rotterdamse Haven zonder dat daarbij de veiligheid van werknemers in het geding komt. Deltalinqs is de ondernemersvereniging van logistieke, haven- en industriële bedrijven in mainport Rotterdam. Ook werd toegezegd dat als het Rijk extra gaat investeren in fietsbeleid, daar door de provincie op geacteerd zal worden en werd toegezegd dat met gemeenten en waterschap in gesprek wordt gegaan over cofinanciering van de fietsverbinding Matenasche Scheidkade in Papendrecht.

Alle ingediende moties en amendementen kunt u hier vinden.

Begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies

Provinciale Staten namen ook het voorstel van Gedeputeerde Staten voor begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies aan. Alleen de PVV stemde tegen.

Kaderbesluit Infrastructuur 2017

Het Kaderbesluit Infrastructuur bevat strategische keuzes over aanpassing en verdeling van de financiële middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) voor zowel instandhouding van infrastructuur als de aanleg van nieuwe infrastructuur. De grootste wijziging in dit Kaderbesluit Infrastructuur is het opnemen van financiële reserveringen voor de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15) vanuit meevallers op lopende projecten en de vrije middelen in het PZI.  Het door Gedeputeerde Staten voorgestelde Kaderbesluit kon rekenen op de steun van een meerderheid in Provinciale Staten. GroenLinks, PvdA, PvdD en 50Plus stemden tegen.

“asbest er af? Zon er op! 2017”

In 2012 hebben de provincies met het Rijk afgesproken dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en het afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst. Deze subsidieregeling is beëindigd op 31 december 2016. Het voorstel voor een vervolgsubsidieregeling kreeg ruime steun in Provinciale Staten. De PVV stemde tegen.

Steun voor Advies luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Provinciale Staten steunen het advies aan de Staatsecretaris over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De SP, PvdA, D66, VVD, CDA,  PVV,  50PLUS en SGP&ChristenUnie vonden het voorstel uit  het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) om de haalbaarheid en de effecten van het verplaatsen van het maatschappelijk verkeer van trauma- en politiehelikopters te onderzoeken wel een goed idee. Ze hebben echter niet allemaal even veel vertrouwen in dat er een alternatief is. Ook is de discussie over wat er met de mogelijke vrijgekomen ruimte kan nog niet beslecht.

Een meerderheid in de Staten vroeg gedeputeerde Bom-Lemstra lange termijn scenario’s in samenwerking met het Rijk en Schiphol te onderzoeken voor eventuele verplaatsing van de luchthaven op zee of elders. Aangezien het economische belang van een luchthaven zeker gezien wordt maar de effecten voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid ook zeer serieus worden genomen.

GroenLinks diende nog een motie in waarbij de fractie vroeg om een onafhankelijk onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de RTHA. Deze motie werd gesteund door 50PLUS en Partij voor de Dieren en haalde het niet.

Nadat besluitvorming in PS en de verschillende gemeenteraden heeft plaatsgevonden stelt de BRR een definitief advies luchthavenbesluit vast. Dit definitief advies wordt begin juli 2017 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Provinciale Staten unaniem voor Subsidieplafond stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 werd Amendement 519 Onderwijs en arbeidsmarkt: projecten gericht op voldoende stageplekken voor studenten van MBO en HBO, aangenomen. Middels dit amendement is een bedrag van € 250.000,- beschikbaar, bedoeld om samen met regio's, kennisinstellingen en bedrijven te komen tot meer stageplaatsen.

Provinciale Staten vonden over het algemeen dat doel goed. Wel wilden de fracties dat gedeputeerde Bom-Lemstra het goed gaat monitoren zodat duidelijk wordt wat het resultaat is van deze subsidie. 50 PLUS diende een motie in waarin de fractie wilde toevoegen dat  alleen subsidie ontvangen kon worden als een student ingeschreven staat bij een Zuid-Hollandse onderwijsinstelling en de werkgever ook gevestigd is in Zuid-Holland. De motie werd alleen gesteund door de PVV en haalde het niet. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Uitgelicht

Zoeken