Voorjaars- en kadernota en regionale ontwikkelingen in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen besprak op 14 juni de voorjaars- en kadernota ook stonden regionale ontwikkelingen in het Groene Hart en in de Duin- en Bollenstreek op de agenda.

Voorjaarsnota en kadernota
Op de agenda van de commissie Bestuur en Middelen stonden onder andere de voorjaarsnota en kadernota.
De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en geeft aanvullend hierop een lange termijn doorkijk.

De VVD vroeg een toelichting op de knik naar beneden in 2023 die te zien is in de scenariostudies. De fractie van SGP&ChristenUnie die hier meer ook meer duidelijkheid over wilde,  gaf aan daarnaast op termijn te willen spreken over de rol van PS bij het toekennen van bestemmingen van financiële meevallers. D66 kon zich in deze wens goed vinden.

De PvdA constateerde dat de provincie er financieel goed voor staat en zich daardoor meer kan permitteren. We moeten meer bespreken waar onze toekomstige opgaven liggen want het geld is er, aldus de fractie. Bij de uitgaven moet echter wel altijd het provinciaal belang in het oog worden gehouden. De PvdA gaf aan dat de positie van PS geborgd moet blijven nu de provincie steeds meer netwerkend gaat werken.

50Plus mist in de voorjaarsnota vooral aandacht voor het welzijn van de inwoners van de provincie en de PVV tenslotte pleitte er voor reserves terug te laten vloeien naar de belastingbetaler.

De gedeputeerde zegde onder meer toe de provinciale en landelijke Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s te vergelijken en hiervan schriftelijk verslag te doen. De voorjaarsnota en kadernota worden als bespreekstuk geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten op 28 juni. Fracties zullen dan met voorstellen komen voor besteding van de financiële middelen.


Voortgang uitvoering bestuursakkoord Groene Hart
Bij de bespreking van de voortgangsnotitie Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland in januari van dit jaar heeft de commissie aangegeven regelmatig de ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's te willen bespreken. Op 14 juni besprak de commissie de voortgang van het Bestuursakkoord Groene Hart dat de gemeenten in de regio Midden-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Woerden en de provincie Zuid-Holland eind 2016 hebben gesloten.

De fractie van SGP&ChristenUnie en het CDA  vroegen aandacht  voor aansluiting van de uitvoering van het bestuursakkoord bij overige trajecten. Voor de SGP&ChristenUnie ging het om aansluiting bij de Perspectiefnota Groene Hart. Het CDA vroeg de samenhang met onder andere de omgevingswet en de aanpak van de bodemdaling problematiek te waarborgen en dan op zo’n manier dat Provinciale Staten er zicht op houden.
De PvdA wilde weten wat gedaan wordt aan de leegstand en verloedering van bedrijventerrein de Goudse Poort. De fractie ziet hier graag een transformatie naar woningen. Op basis van signalen van lokale fracties vroeg ze of GS nog mogelijkheden ziet om te stimuleren dat er concrete afspraken voor samenwerking komen. De VVD wilde weten hoe het tempo er in gehouden wordt en het akkoord niet verzandt in een aantal losse projecten. De PVV gaf aan er tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in PS op terug te komen.
Naar aanleiding van vragen van  D66 zegde de gedeputeerde toe dat GS schriftelijk de onderverdeling van het bedrag van € 1,68 miljoen over de verschillende projecten zullen toelichten.

 

Duin- en bollenstreek: zorgen om tempo uitvoering economische agenda
Als laatste agendapunt kwamen de ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek aan de orde. De commissie besprak de economische agenda van deze regio, de bestuurlijke toekomst van Noordwijk en Noordwijkerhout en de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen.

De VVD maakt zich zorgen over de economische ontwikkelingen in de regio. Wel is ze tevreden over de bestuurlijke ontwikkelingen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Wat betreft de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen vroeg ze zich af of deze er vooral is om bestuurlijke fusie tegen te houden. Van GS wilde ze weten wanneer het eerder aangekondigde onderzoek naar ambtelijke samenwerkingen gereed is.
D66 vroeg om een paar concrete resultaten van het langlopende traject van de Valentijnsafspraken, waarvan de economische agenda Duin- en Bollenstreek is een uitwerking van is.  Ze maakte zich net als de PvdA zorgen om het tempo en de slagvaardigheid van de gemeenten.

Hoewel dit nu niet aan de orde is, gaf 50Plus te kennen dat er geen meerderheid te vinden is voor een fusie tussen Hillegom, Lisse en Teylingen. Het CDA benaderde het anders: ze vindt het positief dat er stappen gezet worden vanuit de gemeenten zelf. Dat het er toe geleid heeft dat Noordwijk en Noordwijkerhout een herindelingsontwerp hebben vastgesteld is goed. Dit geldt ook voor de ambtelijke fusie waartoe Hillegom Teylingen en Lisse het initiatief hebben genomen. Wel maakt ze zich ook zorgen over de daadkracht en het tempo van de realisatie van de economische agenda en vroeg GS hoe de provincie de gemeenten hier kan ondersteunen. De SGP&ChristenUnie sloten hier bij aan.

De gedeputeerde zegde toe Provinciale Staten op de hoogte te houden van de voortgang en in het najaar het onderzoek naar ambtelijke samenwerking op te leveren. Tenslotte zullen Gedeputeerde Staten een schriftelijk overzicht verstrekken van concrete resultaten van de Valentijnsafspraken.

Uitgelicht

Zoeken