Voorjaarsnota, Rotterdam The Hague Airport, Subsidie stageplaatsen MBO en HBO op agenda Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 28 juni 2017 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan de voorjaarsnota, Rotterdam The Hague Airport, en subsidie voor stageplaatsen MBO en HBO. Voorzitter Jaap Smit opent de vergadering om 9.30 uur. U kunt de Statenvergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; - Begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor boekjaar- en projectsubsidies; Kaderbesluit Infrastructuur 2017; Subsidieplafond Subsidieregeling asbest er af? Zon er op! 2017
Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de voorjaarsnota en de kadernota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar en een lange termijn doorkijk. Naast de voorjaarsnota en kadernota bespreken Provinciale Staten ook het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor een vervolgsubsidieregeling “asbest er af, zon er op”. Via deze regeling kunnen boeren met grote asbestdaken subsidie krijgen voor het installeren van zonnepanelen.

Rotterdam The Hague Airport
In de zomer van 2016 is Joost Schrijnen, onafhankelijke verkenner van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) aan de slag gegaan om te verkennen wat het draagvlak voor een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is. De Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), waarin de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland vertegenwoordigd zijn gaf daar opdracht voor. De heer Schrijnen heeft zijn verkenning in februari afgerond en zijn bevindingen opgenomen in het rapport “Advies over draagvlak luchthavenbesluit RTHA.”

Subsidieplafond Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland op 29 juni 2016 is naar aanleiding van het amendement A-519 besloten dat
€ 250.000,- beschikbaar wordt gesteld voor (de vorming van) onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Het bedrag is bedoeld om samen met regio’s, kennisinstellingen en bedrijven te komen tot meer stageplaatsen.

De volledige agenda en bijbehorende stukken lunt u hier lezen.

Uitgelicht

Zoeken