Kadernota, voorjaarsnota en renovatie bestuursgebouw op agenda commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 13 juni vergadert de commissie Bestuur en Middelen over de kadernota, de voorjaarsnota en de renovatie van het bestuursgebouw. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

Kadernota

De kadernota, die vier jaar vooruit kijkt, gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en vormt daarmee het vertrekpunt voor de eerstvolgende meerjarenbegroting.
De kadernota laat zien dat er een stijging is van het begrotingssaldo. Dit is het jaarlijkse verschil tussen de baten en lasten na verrekening met de reserves.

Bij de behandeling van de Kadernota bespreekt de commissie ook de voorstellen van Gedeputeerde Staten om  begrotingssubsidies te verlenen aan culturele instellingen zoals het Erfgoedhuis, Stichting molenviergang Aarlanderveen, het Kunstgebouw en Probiblio. Ook worden de voorstellen besproken voor de subsidieplafonds voor de subsidieregeling Erfgoedlijn Zuid-Holland en de subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013.

 

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018). De voorjaarsnota 2018 sluit op een voordelig verschil van € 18 miljoen. De stand van de algemene reserve groeit hierdoor tot € 73,2 miljoen. Voorstel subsidieplafonds voor Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016, Subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland

 

Renovatie bestuursgebouw

Gedeputeerde Staten zijn voornemens het bestuursgebouw te innoveren en verduurzamen. Ze vragen Provinciale Staten hiervoor een aanvullend budget van € 29,1 miljoen beschikbaar te stellen. Tijdens de behandeling in de commissie zullen de commissieleden ook spreken over onder andere de verbouwing van de Statenzaal, de onderzochte alternatieven voor een tijdelijke Statenzaal en de scope en uitgangspunten van de verbouwing.

 

U kunt de volledige agenda en bijbehorende stukken hier bekijken.

Uitgelicht

Zoeken