Provinciale Staten vergaderen over Voorjaarsnota, Kadernota, Kaderbesluiten Infrastructuur en Groen en Ruiterpadenplan

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 27 juni 2018 vergaderen Provinciale Staten. Op de agenda staan de Voorjaarsnota, de Kadernota, de Kaderbesluiten Infrastructuur en Groen en het Ruiterpadenplan. De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de webcast.

Voorjaarsnota 2018 en Ruiterpadenplan
De voorjaarsnota 2018 is de eerste begrotingswijziging van 2018. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om in te stemmen met de wijziging van twee bestemmingsreserves, met de aanpassing van subsidieplafonds van twaalf begrotingssubsidies en met zeven subsidieregelingen.

Daarnaast besluiten Provinciale Staten over de uitvoering van fase 1 van het ruiterpadenplan. Gedeputeerde Staten stellen voor maximaal € 3.110.000,- uit te trekken voor het veilig maken en opknappen van bestaande ruiterpaden in Zuid-Holland en het aanleggen van circa 50 kilometer aan verbindingen tussen de bestaande lokale ruiterroutenetwerken.

Kadernota 2019-2022; Kaderbesluit Infrastructuur; Kaderbesluit Groen 
Provinciale Staten stellen ook de kadernota 2019-2022 vast. Gevraagd wordt in te stemmen met het instellen van een reserve risicoreservering Grevelingenmeer, het opnemen in de begroting 2019 van 23 begrotingssubsidies en het vaststellen en opnemen in de begroting 2019 van subsidieplafonds van vier subsidieregelingen. Tevens worden het Kaderbesluit Infrastructuur en het Kaderbesluit Groen vastgesteld.  

Als hamerstuk staan de volgende onderwerpen op de agenda: Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving, Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 aan Dunea Ontwikkeling-implementatie governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen, Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland kwaliteitsimpuls Fort Frederik te Goeree-Overflakkee en Verlening subsidie aan Warmtebedrijf Holding BV.

U kunt de agenda met bijbehorende stukken hier bekijken.

Uitgelicht

Zoeken