Voorjaars- en kadernota, regionale kantorenvisies en regionale woonagenda Holland Rijnland besproken in commissie Ruimte en Leefomgeving

Liesbeth Buzugbe

De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak op 6 juni over de voorjaarsnota, de kadernota, de uitvraag regionale kantorenvisies en over de regionale woonagenda Holland Rijnland. Dat laatste onderwerp werd uitvoerig besproken. Vooral de omvang van de geplande woningbouwlocatie Zwethof in Zoeterwoude bleek gevoelig te liggen binnen de commissie.

Regionale Woonagenda Regio Holland Rijnland 2017

In 2011 hebben de provincies een regierol gekregen op het gebied van woningbouwprogrammering. Provincie Zuid-Holland heeft vanaf dat jaar ingezet op regionale woonvisies. Met een regionale woonvisie zorgen gemeenten voor een regionale onderbouwing en een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van hun woningbouwprogramma. De actualisatie van de regionale woonvisies vindt eens in de drie jaar plaats, waarna vervolgens jaarlijks het woningbouwprogramma wordt geactualiseerd. De beoordeling van een regionale woonvisie is een bevoegdheid van GS. De commissie krijgt de mogelijkheid een advies aan GS te geven over de voorgenomen reactie.

Op 6 juni stond de bespreking van de regionale woonagenda van de Regio Holland Rijnland op de agenda. De door Gedeputeerde Staten voorgestelde reactie op de woonagenda had brede steun in de commissie. Alleen de PVV was kritisch. De fractie vond dat de provincie te veel wil bepalen in het woondossier. De provincie moet hier faciliteren en niet de regie nemen, aldus de PVV.

Anders verging het met het draagvlak voor de door Zoeterwoude geplande woningbouwlocatie Zwethof. Enkele jaren geleden hebben Provinciale Staten vastgesteld dat nieuwbouw van meer dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied niet is toegestaan, tenzij Provinciale Staten dit per besluit toestaan. In de vergadering van Provinciale Staten van 30 mei jl. was er onvoldoende steun voor het voorstel van Gedeputeerde Staten om de locatie Zwethof voor 4 hectare op te nemen op de 3 hectare kaart in het programma Ruimte. Op deze kaart zijn opgenomen de toegestane nieuwbouwlocaties buiten bestaand stads- en dorpsgebied die groter zijn dan 3 hectare. In de commissievergadering kwam dit onderwerp nogmaals aan de orde.

De overschrijding van dit maximum voor een nieuwbouwlocatie in het Groene Hart bij Zoeterwoude voelde duidelijk niet goed voor de commissie. Tien jaar eerder hadden Provinciale Staten bij de behandeling van de Provinciale Structuurvisie besloten dat Zoeterwoude maximaal 2 hectare aan nieuwbouwlocatie mocht aanleggen. Met name de SGP&ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hadden grote problemen met de nu geplande overschrijding. De SGP&ChristenUnie wilde weten hoe Gedeputeerde Staten borgen dat eerder genomen besluiten van Provinciale Staten een basis blijven voor beleid en besluitvorming door Gedeputeerde Staten.

De Gedeputeerde zegde toe een nieuw voorstel te maken voor toevoeging van de locatie aan de zogeheten 3 hectare kaart. Een meerderheid van de commissie wilde dit voorstel eerst in de overlegvergadering van 5 september 2018 bespreken voordat het ter besluitvorming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

Een meerderheid van de commissie kon wel instemmen met de reactie van Gedeputeerde Staten op de regionale woonagenda van de regio Holland Rijnland. Voorafgaand aan de bespreking van de woonagenda pleitte de heer De Gans, wethouder van Zoeterwoude voor het toestaan van woningbouwlocatie Zwethof. De heer Schoonderwoerd, wethouder van de gemeente Kaag en Braassem, vroeg de provincie een verschuiving toe te staan tussen de hoeveelheid toegestane nieuwbouw in de Bollenstreek en Holland Rijnland.


Kadernota 2019-2022 en voorjaarsnota

De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voor staat en geeft de kaders aan waarbinnen de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 wordt opgesteld. De kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018) en voorstellen tot wijzigingen van subsidieplafons. De voorjaarsnota 2018 sluit op een voordelig verschil van € 18 miljoen. De stand van de algemene reserve groeit hierdoor tot € 73,2 miljoen.

De PVV benadrukte dat de provincie vooral oog moet hebben voor rendabele energieoplossingen. De VVD kon zich vinden in de voorjaars- en kadernota en kondigde aan tijdens de Statenvergadering te komen met een aantal voorstellen voor de besteding van het voordelig verschil van 18 miljoen. De SGP&ChristenUnie en de PvdA merkten op dat teveel gestelde doelen niet gehaald worden. D66, het CDA en de SP waren onder meer blij met de investeringen in de economie. De Partij voor de Dieren vond juist dat te veel geïnvesteerd wordt in niet duurzame economie. GroenLinks wilde dat er meer in circulaire economie wordt geïnvesteerd.

De Gedeputeerde zegde onder andere toe voor de Statenvergadering van 27 juni meer inzicht te bieden in de subsidie van 7 miljoen voor de herhuisvesting van het instituut voor ruimte onderzoek SRON.

 

Uitvraag actualisering regionale kantorenvisies

De provincie vraagt regio’s om regionale kantorenvisies op te stellen. De huidige regionale kantorenvisies hebben een looptijd tot 1 juli 2019.

Tijdens de commissievergadering bleek er een brede steun voor de uitvraag van de actualisering van de regionale kantorenvisies die de Gedeputeerde aan de regio’s wil sturen. Wel waarschuwden meerdere fracties voor nieuwbouw zonder dat oude leegstaande kantoren verdwijnen. De PVV was er geen voorstander van dat de provincie ook het thema duurzaamheid in haar uitvraag meeneemt.

Uitgelicht

Zoeken