Voorjaarsnota, Kadernota, Kaderbesluiten Infrastructuur en Ruiterpadenplan aangenomen

Liesbeth Buzugbe

Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de Voorjaarsnota en de Kadernota vast. De Voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2018). De Kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar en een lange termijn doorkijk. Daarnaast besloten Provinciale Staten ook over het Ruiterpadenplan 2018, het Kaderbesluit Infrastructuur 2019 en het Kaderbesluit Groen 2018. Tijdens de vergadering werden er veel moties en amendementen ingediend. Slechts een deel er van haalde de eindstreep.

De Voorjaarsnota werd met een grote meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.
Het amendement van D66 “Vliegende brigade Omgevingswet” werd in meerderheid aangenomen. Met dit amendement is een bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt uit de vrije ruimte. Dit geld is bedoeld om extra ondersteuning te bieden aan gemeenten voor complexe ruimtelijke opgaven ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet.
De motie “Doorontwikkeling Erfgoedlijnen” van D66 kreeg steun van de gehele Staten. In de motie wordt het college onder meer opgeroepen om een voorstel te doen voor de aanpak van erfgoedlijnen voor de komende jaren en hierbij input vanuit het veld te stimuleren.

 

Ruiterpadenplan

Het Ruiterpadenplan werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat de provincie gaat investeren in het veiliger maken en opknappen van bestaande ruiterpaden en het aanleggen van verbindingen tussen lokale ruiterroutenetwerken.

 

Kadernota 2019-2022

De Kadernota 2019-2022 kreeg net als de Voorjaarsnota de steun van alle fracties minus de PVV en werd dus aangenomen.
De motie van D66 over “Versterking uitvoering Vergunningverlening” werd unaniem aangenomen. Het college werd hierin verzocht structureel extra capaciteit ter beschikking te stellen voor het versterken van de vergunningverlening en incidenteel extra middelen in te zetten voor digitalisering.
Een andere motie van D66 over “aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets” werd in grote meerderheid aangenomen. In deze motie wordt om informatie over een aantal projecten gevraagd. Daarnaast vraagt deze motie om bij de begroting 2019 geld te reserveren voor een verdere verhoging van het budget voor de uitvoeringsagenda Fiets.
De motie van GroenLinks over dal-abonnementen voor het openbaar vervoer kon ook op voldoende steun rekenen. In deze motie wordt het college onder meer gevraagd om met een voorstel te komen voor een regio-abonnement met dal-tarieven.
Ook de motie van de VVD voor een Natuurimpuls voor de Meeslouwerplas en Vlietland werd aangenomen. In de motie worden Gedeputeerde Staten gevraagd € 300.000,- euro beschikbaar te stellen voor aanvulling en uitbreiding van boen, bossages en struweel.
Een andere motie die werd aangenomen was afkomstig van de PvdA. In haar motie “Versnelling energietransitie” verzochten de ondertekenaars het college om voor de vaststelling van de begroting een verkenning te doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op provinciale geluidsschermen te plaatsen.
De motie van de Partij voor de Dieren en de PVV met een oproep om Provinciale Staten zo veel mogelijk papierloos te laten werken kreeg ook voldoende steun.

 

Kaderbesluit Infrastructuur en Kaderbesluit Groen

Ook het Kaderbesluit Infrastructuur 2019 werd aangenomen, net als het Kaderbesluit Groen. De PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen het Kaderbesluit Infrastructuur, de PVV stemde tegen het Kaderbesluit Groen.
Alle ingediende moties en amendementen kunt u hier vinden.

 

Mondelinge vragen

Bij aanvang van de Statenvergadering stelde GroenLinks mede namens de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over het stookolie incident Rotterdamse haven. De Partij voor de Dieren stelde mondelinge vragen over het rapport van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over uitgaande afvalstromen van Chemours.

 

Aan het begin van de vergadering namen Provinciale Staten afscheid van Statenlid Huri Sahin (GroenLinks). Ze is onlangs wethouder in de gemeente Oegstgeest geworden. Huri Sahin werd opgevolgd door Robert Klumpes die in de Statenvergadering werd beëdigd. Commissaris van de Koning Jaap Smit vroeg een moment van stilte voor het onlangs overleden oud-Statenlid Anne Marie Smit-Ligeon.

Uitgelicht

Zoeken