Voorjaarsnota, kadernota, Kaderbesluit Groen en faunabeheerplan knobbelzwaan op agenda commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling bespreekt op 13 juni onder meer de Voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Groen. Ook staat het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan op de agenda. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 13.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

Voorjaarsnota 2018, Kadernota en Kaderbesluit Groen

De voorjaarsnota 2018 is de eerste begrotingswijziging van 2018. Gedeputeerde Staten leggen met de voorjaarsnota 2018 verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2018. In de voorjaarsnota 2018 wordt gerapporteerd over de afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middelen. De voorjaarsnota 2018 sluit met een voordelig saldo van € 18 miljoen. De stand van de algemene reserve groeit in 2018 tot € 73,2 miljoen. Het saldo van de vrije ruimte bedraagt in 2018 € 43,2 miljoen incidenteel.

De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2019-2022) en geeft een doorkijk op de lange termijn. 

Het Kaderbesluit Groen bevat strategische keuzes rond de aanpassing en de verdeling van financiële middelen binnen het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG). En het biedt het financiële kader voor de Begroting 2019 voor Groen en het PZG 2019-2033 die in het najaar 2018 aan Provinciale Staten worden aangeboden. 

 

Faunabeheerplan knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 – 2024

De commissie bespreekt het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan Zuid-Holland 2018 – 2024 dat de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) Zuid-Holland heeft opgesteld. Het faunabeheerplan gaat over de bestrijding van knobbelzwanen ter bescherming van landbouwgewassen, de vliegveiligheid en de openbare veiligheid. Op basis van de Wet natuurbescherming heeft de provincie hiervoor een vrijstelling verleend.

De goedkeuring van faunabeheerplannen is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Na bespreking in de commissievergadering zal de Gedeputeerde een besluit nemen over het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan.

 

De vollidige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier.

Uitgelicht

Zoeken