Juni 2021

 • 31 mei 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 2 juni om 9.00 uur over Vaststelling Omgevingsbeleid 2020 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

 • 31 mei 2021

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 2 juni om 14.00 uur over Statenvoorstel Aangepast handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland, Uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw en de Jaarstukken 2020 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 31 mei 2021

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 2 juni om 19.00 uur over Jaarstukken 2020, Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen, Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen en Kaderbrief IPO met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 03 juni 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 9 juni om 10.00 uur over de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 09 juni 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 9 juni over de ontwikkeling en de realisatie van de warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ruggengraat van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland.
  De vergadering vangt aan om 19.00 uur. In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering kan gevolgd worden via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived

 • 18 juni 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten vergaderden op 16 juni jl. voor het eerst sinds juni 2020 weer fysiek. Het was direct een marathonvergadering. Op de agenda stonden de Regionale Energiestrategieën 1.0, een voorstel voor het reserveren van middelen voor de aanleg van de warmteleiding WarmtelinQ+, de jaarstukken 2020, het Omgevingsbeleid en een aangepast handelingskader voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland. Verder nam gedeputeerde Floor Vermeulen afscheid van Provinciale Staten en werd voorzien in zijn opvolging. De vergadering is terug te zien via https://pzh.notubiz.nl

 • 21 juni 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 23 juni om 9.00 uur over Vaststelling subsidieplafond toerisme en Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid 2021 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

 • 22 juni 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 23 juni digitaal over Voorjaarsnota 2021, Kadernota 2022-2025, Kaderbesluit 2022, de Regionale Energiestrategie Drechtsteden en de vervangingsopgave DRIS displays. De commissievoorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast op https://pzh.notubiz.nl/

 • 28 juni 2021

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 30 juni om 13.00 uur over voorjaarsnota en kadernota met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

  Insprekers kunnen zich nog tot 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering melden bij de commissiegriffier.

 • 28 juni 2021

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 30 juni om 19.00 uur over voorjaarsnota, kadernota, Nota onderhoud Kapitaalgoederen en Jaarverslag Financieel Toezicht met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Zoeken