Commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt warmteleiding WLQ+ op 9 juni

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 9 juni over de ontwikkeling en de realisatie van de warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ruggengraat van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland.
De vergadering vangt aan om 19.00 uur. In verband met de waarborging van de RIVM richtlijnen is de vergadering niet fysiek toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering kan gevolgd worden via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived

Gedeputeerde Staten stellen voor om een financiële bijdrage te leveren van EUR 103,5 mln. In het kader van de provinciale beleidsdoelstellingen levert dit een CO2 besparing op van circa 102 kton in 2030 en circa 238 kton in 2050.
Het Statenvoorstel behelst de financiële vertaling van eerdere besluitvorming en vormt het sluitstuk van de provinciale ambitie die in 2017 begon met het denken over een Warmterotonde.

De commissie wordt gevraagd om het statenvoorstel besluitvorming warmtelevering Leidse regio te bespreken en een advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming op 16 juni 2021.

Agenda
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunnen geraadpleegd worden op https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2021/Agenda_BE_W_9_juni_2021

Inspreken
Indien belangstellenden gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, moeten ze zich dit uiterlijk 8 juni om 12 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7068 of per e-mail r.horst@pzh.nl.

Uitgelicht

Zoeken