De commissie BMM vergadert woensdag 2 juni om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 2 juni om 19.00 uur over Jaarstukken 2020, Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen, Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen en Kaderbrief IPO met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Jaarstukken 2020

In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). Het rekeningresultaat over 2020 is € 40,8 miljoen positief, € 24,1 miljoen hiervan is beklemd.

PS oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken.

De commissie geeft een advies voor de besluitvorming in PS op 16 juni 2021 ten aanzien van:

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland:

Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur

Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland:

Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme Jaarrekening 2020

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Op grond van de Nazorgregeling Wet milieubeheer is de provincie Zuid-Holland bestuurlijk, organisatorisch en financieel belast met de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Voor de financiering van deze taak worden heffingen opgelegd aan de nog in bedrijf zijnde stortplaatsen. De heffingen worden gestort in het Fonds Nazorg. Naast de heffingen wordt dit fonds gevoed door beleggingsopbrengsten.

Het algemeen beheer van het Fonds Nazorg berust bij Gedeputeerde Staten; het dagelijks beheer bij de gedeputeerde Financiën en bij de gedeputeerde Gezond en Veilig. Het is de bevoegdheid van PS om de jaarstukken 2020 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen.

De commissie brengt een advies uit aan PS ten behoeve van de besluitvorming in de Statenvergadering van 16 juni 2021.

Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen

Van publieke verbonden partijen waaraan de provincie deelneemt zijn de concept begrotingen en de jaarrekeningen ontvangen. Het betreft de verbonden partijen DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Wegschap Tunnel Dordtse Kil en Grondbank RZG Zuidplas.

Op de conceptbegrotingen kunnen Provinciale Staten een zienswijze indienen.

De commissie brengt een advies uit aan PS ten behoeve van de besluitvorming over de zienswijzen in de Statenvergadering van 16 juni 2021.

Kaderbrief IPO

De kaderbrief 2022 is het overzicht van de inhoudelijke opgaven, waarvan de colleges van GS gezamenlijk hebben afgesproken dat zij deze in samenwerking willen uitvoeren. De opgaven variëren van wettelijk verplichte taken van de provincies tot het beïnvloeden van de totstandkoming van nieuw beleid ten gunste van de provincies. De kaderbrief 2022 kent financieel een voorstel van toenemende lasten van € 3,3 miljoen (IPO Den Haag) en € 6,2 miljoen (BIJ12) voor de twaalf provincies gezamenlijk, dit ten opzichte van de Meerjarenraming.

De uitkomsten van de inhoudelijke bespreking van de kaderbrief in de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen zullen begin juni 2021 meegenomen worden naar de bestuursvergadering van het IPO. Daar zal de weging gemaakt worden welke inhoudelijke opgaven verder uitgewerkt worden om op te nemen in de begroting 2022 van de samenwerkende provincies. De financiële vertaling van de opgaven in de begroting 2022 wordt na vaststelling door het IPO-bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het IPO. Dit proces is voorzien na de zomer.

De commissie spreekt over de kaderbrief en geeft aan of er in de kaderbrief beleidsopgaven missen die gezamenlijk opgepakt zouden moeten worden.

Uitgelicht

Zoeken