De commissie KNM vergadert woensdag 2 juni om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 2 juni om 14.00 uur over Statenvoorstel Aangepast handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland, Uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw en de Jaarstukken 2020 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Statenvoorstel Aangepast handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland

In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief goed, aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen en te zorgen dat deze duurzaam in beheer zijn bij de eindbeheerders.

Ten behoeve van het nakomen van de afspraken met het Rijk (Natuurpact 2013) en het bijdragen aan het halen van de Vogel- en Habitatrichtlijnendoelstellingen zoals ook vastgelegd in het Coalitieakkoord 2019-2023, stelt het college van GS met dit Statenvoorstel het aangepaste handelingskader voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland vast.

De commissie brengt een advies uit voor de verdere behandeling in Provinciale Staten.

Uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

De commissie behandelde de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw in september 2020. In deze vergadering spreekt de commissie over:

- Geleerde lessen uit de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw in de periode 2016-2020

- De uitvoeringsaccenten voor de volgende periode

- Een overzicht van Rijksprogramma's waarin landbouw een belangrijk onderwerp is

Naast de behandeling van dit onderwerp worden diverse aanverwante onderwerpen besproken in de commissie, zoals het besluit tot wijziging Openstellingsbesluit POP3 Leader, Besluit instemming bestuursovereenkomst IBP-VP en nog een tweede onderwerp over de POP3 subsidies voor jonge landbouwers.

Op verzoek van de heer Özkaya (GL) worden ook de stukken over het provinciaal voedselbeleid betrokken bij deze bespreking.

Jaarstukken 2020

In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). Het rekeningresultaat over 2020 is € 40,8 miljoen positief, € 24,1 miljoen hiervan is beklemd.

PS oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken.

Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 16 juni 2021 ten aanzien van de volgende ambities en doelen uit de Jaarstukken:

Ambitie 5: Versterken natuur in Zuid-Holland

Beleidsdoel 5-1: Gezonde natuur

Beleidsdoel 5-2: Toekomstbestendige landbouw

Beleidsdoel 5-3: Leven met water

Ambitie 7: Gezond en Veilig Zuid-Holland

Beleidsdoel 7-1: Bevorderen verbetering Milieukwaliteit en Gezondheid

Beleidsdoel 7-2: Gezonden en bewegingsvriendelijke leefomgeving

Beleidsdoel 7-3: Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

Uitgelicht

Zoeken