De integrale Commissie vergadert woensdag 9 juni om 10.00 uur

Fleur de Groot

De Integrale Commissie vergadert woensdag 9 juni om 10.00 uur over de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021

Gedeputeerde Staten informeren de Staten over de wenselijkheid is om de LTA over het Omgevingsbeleid te actualiseren. Met de LTA hebben Provinciale Staten een instrument tot de beschikking waarmee de agenderende rol, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend. De LTA is een dynamisch document. Dat betekent dat er onderwerpen gemotiveerd kunnen worden toegevoegd of kunnen worden afgevoerd. Onderwerpen kunnen ook in tijd naar voren of naar achteren worden gehaald. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen.

De commissie wisselt  met gedeputeerde Potjer van gedachten over de LTA Omgevingsbeleid en kan daarin  wijzigingen aan brengen. De door de commissie gewenste wijzigingen worden in het concept statenvoorstel verwerkt dat ter besluitvorming wordt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 16 juni 2021.

Uitgelicht

Zoeken