Statencommissie RWE vergadert woensdag 11 maart om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 11 maart vergadert de commissie RWE. Op de agenda staat de bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg en de Daklozenproblematiek. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg

Het provinciale omgevingsbeleid voorziet vanaf 2003 in de mogelijkheid om het voormalige vliegkamp Valkenburg in de gemeenten Katwijk en Wassenaar te transformeren naar een duurzame locatie voor wonen, werken en recreëren met ruimte voor natuur en water.

Gelet op de enorme verstedelijkingsopgave is de beoogde woningbouw op het voormalige vliegkamp van groot provinciaal belang. Tot op heden is echter nog geen bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente Katwijk en de grondeigenaar van het voormalige vliegkamp, het Rijksvastgoedbedrijf, zijn primair verantwoordelijk voor de planvorming van de beoogde woningbouw.

 In de commissievergadering van 12 februari 2020 en in de PS vergadering van 4 maart 2020 is de stagnatie van de woningbouw op de locatie Valkenburg besproken. Omdat op dat moment de bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg nog niet was ondertekend, kon het debat in PS hierover niet afgerond worden. De ondertekening van de bestuurlijke afspraak heeft op
5 maart plaatsgevonden. Het doel van de overeenkomst is om de bestuurlijke afspraken uit 2018 te bevestigen, te verduidelijken en aan te vullen op proces en inhoud ter bespoediging van het vervolgproces.

In de commissie wordt het debat voortgezet waarbij de commissie kaders en aandachtspunten meegeeft aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot de uitvoering van de gemaakte afspraken over de voortgang van de locatie Valkenburg.

Daklozenproblematiek

Het beschikbaar krijgen van (winter)opvang voor dak- en thuislozen geeft tijdsdruk. Uit een quickscan en vanuit de gemeenten blijkt dat provinciale regelgeving of beleid niet belemmerend werkt. Dakloosheid is op dit moment met name een woonopgave. Vanuit de Federatie Opvang - een brancheorganisatie voor instellingen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen - is aangegeven dat (het ontbreken van) geld en gesprekken over de al dan niet geschiktheid van specifieke locaties de knelpunten vormen bij het (snel) realiseren van opvangplekken. Hetgeen waar de provincie volgens de Federatie aan zou kunnen bijdragen op het gebied van daklozenproblematiek en de inzet van GS zijn weergegeven in de brief hierover die in de commissie wordt besproken.

 

Uitgelicht

Zoeken