Commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt o.a. over jaarstukken, Waste to Chemicals

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 10 mei over o.a. de jaarstukken en Waste to Chemicals.
De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Jaarstukken 2016
In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.
De commissie vraagt het college reëler te gaan begroten. Bij veel fracties was onvrede dat er weer een fors overschot was. Graag ziet de commissie daar een betere onderbouwing voor.
Het merendeel van de commissie vindt investeren in innovatieve MKB-ers en het Innovation Quarter van groot belang en wil dat het college daar op blijft inzetten. Vragen waren er over de krimp in Zuid-Holland bij de sector logistiek en petrochemie. Ook de achterblijvende resultaten bij het tegengaan van kantorenleegstand zou volgens de commissie beter moeten kunnen.
In de Statenvergadering van31 mei 2017 wordt verder over de jaarstukken gesproken.

Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en chemie- en industriecluster in Zuid-Holland
In de begroting van 2017 hebben Gedeputeerde Staten voorstellen gedaan ten aanzien van extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Eén van de ambities hierbij is het versnellen van de transitie naar een innovatieve, duurzame toekomst. Om het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland te versterken wordt voorgesteld € 7.500.000,- in de Voorjaarsnota beschikbaar te stellen voor het project Waste to Chemicals (W2C).
Dit project heeft aan de provincie gevraagd om een financiële bijdrage voor de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven. Deze fabriek zal afvalstoffen omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking samen met publieke (Gemeente Rotterdam en Rijksoverheid) en private partijen (gezamenlijk het dragende consortium: Air Liquide, Akzo Nobel, AVR, Enerkem, Havenbedrijf Rotterdam en Renewi).
De commissie stond positief tegenover het idee om een financiële bijdrage te leveren aan het project Waste to Chemicals. Een deel van de commissie was niet tevreden over het voorstel dat er nu lag. De commissie vond dat er te weinig informatie is en in dit voorstel niet duidelijk is wie er nog meer participeren.. Graag zou een aantal fracties een bedrijfsplan zien om het voorstel goed te kunnen beoordelen.
Gedeputeerde Bom-Lemstra legde de commissie uit dat in deze fase veel informatie nog vertrouwelijk is. De haast zit vooral in het vertrouwen die de provincie uitstraalt  door tijdig het bedrag beschikbaar te stellen. Hiermee stimuleert de provincie anderen om ook te investeren.
Gedeputeerde Bom-Lemstra stuurt voor de Statenvergadering van 31 mei een aangevuld voorstel. Provinciale Staten zal dan besluiten of zij  het initiatief kunnen steunen.

 

Uitgelicht

Zoeken