Commissie Verkeer en Milieu ontvangt petitie Zwethzone

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 10 mei over de jaarstukken, Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over lessen na Odfjell en het Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

De heer Voogel kwam naar de commissie om in te spreken namens de inwoners van de Zwethzone. Hij bood in de commissie een petitie aan over het initiatief, de zogenoemde "Westlandvariant".  Deze nieuwe variant zal mede onderzocht worden.

De heer Schuur van de wijkraad wijkvereniging Stevenshof sprak in om aandacht te vragen voor de negatieve milieugevolgen voor de Stevenshof bij voorliggende plannen van de RijnlandRoute. Hij vroeg of er gekeken kan worden om door middel van verplaatsing van ventilatie en geluidsabsorberende wanden het leed te verzachten.

Jaarstukken 2016
In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.
Alle fracties hadden opmerkingen over de planning. Weer is er veel geld dat ingezet zou worden voor verschillende infrastructurele projecten nog niet benut. Gedeputeerde Vermeulen legde uit dat bij infrastructurele projecten de planning lastig is aangezien het zeer zorgvuldig gedaan moet worden en er ook wordt onderhandeld. Vaak duren de grote ambities die Zuid-Holland heeft om de best bereikbare provincie te zijn langer in uitvoering. Gedeputeerde Vermeulen is ook van mening dat het beleid ook zeker niet op papier moet blijven maar ook echt uitgevoerd gaat worden.
Onderwerpen die in de commissie naar voren kwamen gingen over inzet betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, blijven investeren in beheer en onderhoud, verkeersveiligheid en de fiets, verbeteren luchtkwaliteit en in de ambitie naar bereikbaarheid ook oog te houden voor de leefbaarheid. In de Statenvergadering van 31 mei spreken Provinciale Staten verder over de Jaarstukken.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over lessen na Odfjell
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 2 maart het rapport "Veiligheid Brzo-bedrijven: lessen na Odfjell" gepubliceerd. In dit rapport is de Onderzoeksraad nagegaan hoe de eerder geconstateerde veiligheidstekorten zijn aangepakt en aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport "Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam, periode 2000-2012" (2013) zijn opgevolgd.
De commissieleden waren het er over eens dat er goede stappen zijn gezet. Met het  rapport van de Onderzoeksraad en de door GS ingezette en aangekondigde acties zijn ze tevreden. De commissie vraagt het college wel om meer de regierol in te nemen en hoopt dat er in IPO verband concrete acties gedaan kunnen worden.

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
De commissie was grotendeels tevreden over de opgenomen randvoorwaarden in het beleidskader. Extra aandacht werd nogmaals gevraagd door de commissieleden of deze concessie echt een verbetering wordt voor de reizigers, of de kosten niet stijgen en of de oplossing bij het vervallen van de fijnmazigheid niet tot hogere kosten voor de reiziger leiden met  de deur halte vervoer oplossing.

 

Uitgelicht

Zoeken