Intergemeentelijke samenhang, jaarstukken, financieel toezicht op gemeenten en anoniem solliciteren in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

Op 17 mei vergadert de commissie Bestuur en Middelen onder meer over het rapport van prof. dr. Tordoir over intergemeentelijke samenhang, jaarstukken 2016, bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016 en anoniem solliciteren. Voorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. De commissievergadering kan zowel rechtstreeks als achteraf gevolgd worden via de webcast.

Intergemeentelijke samenhang
In opdracht van Gedeputeerde Staten heeft prof. dr. P.P. Tordoir onderzoek verricht naar de intergemeentelijke samenhang in de provincie Zuid-Holland. In het rapport, waarin de uitkomsten van het onderzoek staan beschreven, is er voor gekozen om uitsplitsingen te laten zien en analyses te maken op het niveau van Zuid-Holland en op gebiedsniveau. De gebieden zijn: Duin- en Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek, Midden-Holland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden, Rotterdamse regio, Haagse regio en een gebied bestaande uit Goeree-Overflakkee, Voorne Putten en Hoeksche Waard.Tijdens de commissievergadering zal de heer Tordoir een toelichting geven bij de uitkomsten van het onderzoek en zijn conclusies, waarna de commissie met hem en met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de betekenis van deze analyse voor de regionale opgaven.

Jaarstukken
In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, het leveren van afgesproken prestaties, en de inzet van middelen.

Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016
Jaarlijks leggen GS aan PS verantwoording af over hun financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, en waterschappen. De commissie zal onderling en met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de bestuurlijke verantwoording over het financieel toezicht 2016.

Anoniem solliciteren
Op verzoek van de PvdA, GroenLinks en SP spreekt de commissie over het voorstel om bij de provincie het anoniem solliciteren in te voeren. Hierbij wordt, om te bevorderen dat sollicitanten op hun kwaliteiten worden beoordeeld en niet op hun achtergrond, voor de eerste sollicitatieronde de naam, geslacht, leeftijd en alles wat kan herleiden naar een migrantenachtergrond weggehaald uit de sollicitatiebrieven en bijbehorend cv.

De volledige agenda kunt u hier raadplegen.

Uitgelicht

Zoeken