Midden-Delfland bijzonder provinciaal landschap?

Liesbeth Buzugbe

Op 17 mei vergaderde de commissie Duurzame Ontwikkeling onder meer over de jaarstukken. Ook stonden onder meer de aanwijzing van Midden-Delfland als bijzonder provinciaal landschap en carbid schieten en vuurwerkactiviteiten in natuurgebieden op de agenda.

Jaarstukken: veel aandacht voor voortgang agrarisch natuurbeheer

Gedeputeerde Staten leggen in de jaarstukken verantwoording af over de bereikte maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.

De PVV was positief dat er in de jaarstukken geen schokkende afwijkingen staan. De fractie wil dat de € 13,5 miljoen euro die overblijven voor integrale afweging ten goede komen aan de burgers die last ondervinden van het natuurbeleid van de provincie, zoals boeren met landbouwschade als gevolg van het ganzenbeleid. De VVD gaf aan deze oproep voor vergoeding van schade door zomerganzen te steunen. Ook de SP was tevreden met de jaarstukken. Net als het CDA vindt ze dat de afwijkingen in de jaarrekening goed verklaarbaar zijn. D66 merkte op dat in algemene zin wordt gedaan wat is afgesproken.
Net als de PvdA merkte GroenLinks op dat niet alle doelen behaald zijn. De sturingsmogelijkheden van de provincie worden niet optimaal gebruikt, het mag veel daadkrachtiger, aldus GroenLinks. De Partij voor de Dieren drukte zich krachtiger uit. De fractie zei geschrokken te zijn van de jaarrekening en de voortgangsrapportage agrarisch natuurbeheer. Voor het zesde jaar op rij worden de natuurdoelen niet gehaald, was het verwijt van de partij.

De partijen hadden vooral veel aandacht vooral agrarisch natuurbeheer. D66 en GroenLinks merkten op dat er nog stappen te maken zijn in het agrarisch natuurbeheer met de gebiedscollectieven. De PvdA zei dat het goed was dat bekeken wordt hoe het agrarisch natuurbeheerstelsel kan worden verbeterd. De VVD gaf aan dat de voorzet voor het verbeterplan voor agrarisch natuurbeheer niet alle factoren bevat die van invloed zijn voor boerenlandvogels. Het CDA pleitte voor meer onderzoek en inzet van praktijkvoorbeelden en inrichtingsmaatregelen. De Partij voor de Dieren merkte op dat er steeds minder tijd overblijft om de gestelde einddoelen te behalen.

Een ander thema dat door meerdere partijen werd genoemd was Programmatische Aanpak Stikstof. D66, GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren maakten zich zorgen over de afname van stikstofemissies die niet volgens plan verloopt.

Drie insprekers spraken bij aanvang van de bespreking van de jaarstukken in over agrarisch natuurbeheer. De heer Graveland die namens de natuurwerkgroepen in Zuid-Holland sprak, vroeg aandacht voor het belang van vrijwilligers in het agrarisch natuurbeheer en pleitte voor het gezamenlijk optrekken met de collectieven en het betrekken van vrijwilligers bij de voortgang van het agrarisch natuurbeheer. De heer de Meijer sprak in namens Boerennatuur Zuid-Holland. Hij riep Provinciale Staten op de aanpak van boerenlandvogel beheer van het college te ondersteunen en de betrokken groepen de ruimte te geven e.e.a. te versnellen. De heer de Jong van het collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaf aan dat het belangrijk is om te formuleren waar vanuit de verschillende rollen de behoeften liggen


Discussie over aanwijzing Midden-Delfland als bijzonder provinciaal landschap

Sinds de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht is, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om gebieden die buiten NatuurNetwerk Nederland vallen, aan te wijzen als een bijzonder provinciaal landschap.  De gemeente Midden-Delfland heeft namens verschillende partijen een aanvraag ingediend bij de provincie om aangewezen te worden als bijzonder provinciaal landschap. Gemeente Midden-Delfland is hiermee de eerste aanvrager in de provincie Zuid-Holland. Voordat Gedeputeerde Staten hierover een besluit nemen, werden de commissieleden geconsulteerd.

Inspreker de heer van Oord, wethouder gemeente Midden-Delfland, pleitte bij aanvang van de bespreking voor de aanwijzing van Midden-Delfland als bijzonder provinciaal landschap.

Nadat D66 de SP en de PvdD hun steun hadden betuigd aan de wens van gemeente Delfland, gaf de fractie van SGP&ChristenUnie aan gemengde gevoelens te hebben over het geheel. Haar belangrijkste punt is dat er criteria voor een dergelijke aanwijzing ontbreken. Die zouden er eerste moeten komen. Een ander punt dat de SGP&ChristenUnie maakte was dat aan een bijzonder provinciaal landschap geen enkele extra bescherming vanuit de provincie gekoppeld is waardoor men zich af kan vragen wat de meerwaarde is. De VVD kon zich hier geheel in vinden. Ook het CDA had begrip voor dit standpunt, maar constateerde tegelijkertijd dat er breed draagvlak in Midden-Delfland is voor een bijzonder provinciaal landschap en wil dit graag ondersteunen.
GroenLinks was het met de SGP&ChristenUnie eens dat het kwaliteitslabel van bijzonder provinciaal landschap nu nog te vaag is en pleitte net als de PvdA er voor het ruimtelijk kader in te zeten ter bescherming van het gebied.
De gedeputeerde zegde toe in de eerste commissievergadering  na het reces terug te komen met een opzet voor criteria voor de vaststelling van een bijzonder provinciaal landschap.


Carbidschieten

Als laatste onderwerp stond carbid schieten en vuurwerk afsteken in het Natura 2000 en stiltegebied bij Rockanje, gemeente Westvoorne,  op de agenda. Op basis van een brief van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken rondom carbid schieten en een onderzoek van Alterra naar de effecten van vuurwerk op beschermde natuurwaarden in zeeland voerde de commissie een discussie over carbid schieten en vuurwerkactiviteiten in natuurgebieden. Initiatiefnemers voor de agendering waren de PvdA en de Partij voor de Dieren.

De PvdA vond dat hoewel de gemeente Westvoorne inmiddels op zoek gaat naar een alternatieve locatie, de provincie stelliger mag uitstralen dat carbid schieten niet past nabij een Nature 2000 gebied. De partij wilde ook van de gedeputeerde weten of de provincie de oude locatie in het Natura 2000 gebeid alsnog toestaat als de gemeente geen alternatieve locatie heeft gevonden.
De Partij voor de Dieren stelde dat de eerste toetsing door de omgevingsdienst niet zorgvuldig is gebeurd. Ze vroeg om een integraal afwegingskader voor carbidschieten en uurwerkevenementen. GroenLinks sloot zich hierbij aan.
De SGP&ChristenUnie merkte op dat er wel erg veel bestuurslagen betrokken zijn het carbidschieten.
De PVV benadrukte dat carbidschieten onderdeel is van de Nederlandse identiteit en dat deze niet ontmanteld mag worden. De Partij voor de Dieren gaf daarop aan niet tegen het carbidschieten op zich te zijn, maar wel tegen het carbidschieten in de nabijheid van natuurgebieden.
Gedeputeerde Staten hadden eerder per brief aangegeven dat in stiltegebieden carbidschieten niet toegestaan is en dat het in natuurgebieden afhangt van de verstoring van flora of fauna. Veel partijen konden zich hier in vinden.

Uitgelicht

Zoeken