Commissie KNM vergadert digitaal op 20 mei

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert 20 mei digitaal over jaarstukken en ontwerp Natuurbeheerplan

Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.

De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Jaarstukken 2019

In de jaarstukken legt het college van GS-verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. Doel van de bespreking in de commissie is een advies uitbrengen ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020.

In de commissie KNM wordt een advies geformuleerd ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 over programma 1 “Groen, Waterrijk en Schoon”. De bijbehorende doelen voor deze commissie zijn:
1.1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast
1.2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater
1.3 Recreatie en groenbeleving
1.4 Natuur en biodiversiteit
1.5 Duurzame landbouw
1.6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu
 Het jaarverslag van het Programma Zuid-Hollands Groen wordt betrokken bij de bespreking van de doelen 1.3, 1.4 en 1.5.

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Het natuurbeheerplan geeft de natuurdoelen van de provincie Zuid-Holland weer en vormt de basis voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Gedeputeerde Staten stellen het natuurbeheerplan vast. Belanghebbenden konden een zienswijze op het plan indienen. Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 lag van 30 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 ter inzage.

Op verzoek van de PvdD bespreekt de commissie voor het opstellen van een Nota van beantwoording en het vaststellen van het definitieve Natuurbeheerplan 2021hierover. Ook wordt het Natuurbeheerplan 2020 betrokken bij de bespreking.

Uitgelicht

Zoeken