Digitale vergadering Bestuur Maatschappij en Middelen op 20 mei

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert 20 mei digitaal over jaarstukken, Jaarrekening 2019 Provinciaal Fonds nazorg gesloten stortplaatsen en Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen.

Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.

De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Jaarstukken 2019

In de jaarstukken legt het college van GS-verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. Doel van de bespreking in de commissie is een advies uitbrengen ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020.

In de commissie BMM wordt een advies geformuleerd ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 over programma 4 “Bestuur en Samenleving”. De bijbehorende doelen voor deze commissie zijn:
Doel 4-1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur
Doel 4-2 Cultuurparticipatie en bibliotheken
Doel 4-3 Borgen kennis sociaal domein

Jaarrekening 2019 Provinciaal Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Op grond van de Nazorgregeling Wet milieubeheer is de provincie Zuid-Holland bestuurlijk, organisatorisch en financieel belast met de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Voor de financiering van deze taak worden heffingen opgelegd aan de nog in bedrijf zijnde stortplaatsen. De heffingen worden gestort in het Fonds Nazorg. Naast de heffingen wordt dit fonds gevoed door beleggingsopbrengsten.

Het algemeen beheer van het Fonds Nazorg berust bij Gedeputeerde Staten; het dagelijks beheer bij de gedeputeerde Financiën en bij de gedeputeerde Gezond en Veilig. Het is de bevoegdheid van PS om de jaarstukken 2019 van het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland vast te stellen.

De commissie brengt een advies uit aan PS ten behoeve van de besluitvorming in de Statenvergadering van 3 juni 2020.

Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van provinciale, publieke verbonden partijen

Van publieke verbonden partijen zijn de conceptbegrotingen en de jaarrekeningen ontvangen. Het betreft de verbonden partijen DCMR, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst West-Holland, Wegschap Tunnel Dordtse Kil en Grondbank RZG Zuidplas.
Op de conceptbegrotingen kunnen Provinciale Staten een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten bereiden de zienswijzen inhoudelijk voor.

De commissie brengt advies uit aan PS ten behoeve van de besluitvorming over de zienswijzen in de Statenvergadering van 3 juni 2020.

 

 

Uitgelicht

Zoeken