Digitale vergadering van commissie RWE op 13 mei

Fleur de Groot

De commissie RWE vergadert 13 mei digitaal over jaarstukken en verhogen aantal woningen Valkenburg.

Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier.

De contactgegevens van de commisiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Jaarstukken 2019

In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. Doel van de bespreking in de commissie is een advies uitbrengen ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020.

In de commissie RWE wordt een advies geformuleerd ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 over programma 3 “Aantrekkelijk en Concurrerend”. De bijbehorende doelen voor deze commissie zijn:
3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie
3.3 Beter benut (bebouwd) gebied
3.4 Goede ruimtelijke kwaliteit 
3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Statenvoorstel beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg

Op 5 maart 2020 is Gedeputeerde Staten de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ aangegaan met de colleges van Katwijk en Wassenaar en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van deze Bestuurlijke afspraak is om de bestuurlijke afspraken uit 2018 te bevestigen, te verduidelijken en aan te vullen op proces en inhoud ter bespoediging van het vervolgproces. In de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg is opgenomen dat het aantal woningen op deze locatie wordt opgehoogd van 5.000 naar 5.600 woningen.

Als voorwaarde hiervoor moet het voorstel over het toevoegen van deze extra 600 woningen vóór 5 juni 2020 voor een beleidsmatig akkoord aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De besluitvorming over de herziening van het Omgevingsbeleid vindt echter niet plaats vóór 5 juni maar op 1 juli in de verzamelherziening van het Omgevingsbeleid. Daarom wordt aan Provinciale Staten gevraagd om, vooruitlopend op de besluitvorming over de herziening van het Omgevingsbeleid, in te stemmen met het ophogen van het woningbouwprogramma zoals verwoord in de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ d.d. 5 maart 2020.

Met het verhogen van het woningbouwprogramma wordt de bouw van meer woningen mogelijk gemaakt. Wel moet uit onderzoek blijken of de bouw van meer woningen ook echt kan omdat het moet passen binnen de gestelde randvoorwaarden waaronder mobiliteit, stikstof en bouwoppervlak.

De commissie brengt een advies uit over het Statenvoorstel ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020.

Uitgelicht

Zoeken