Commissie Ruimte en Leefomgeving bespreekt werkwijze planbeoordeling, verblijfstoerisme en circulair Zuid-Holland

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt woensdag 28 november o.a. over planbeoordeling, verblijfstoerisme en circulair Zuid-Holland. De vergadering is van 19.00-22.00 in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof

Bij de bespreking van de wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit in de PS vergadering van 30 mei 2018 is amendement 615 Schrappen Zoeterwoude-Dorp Zwethof als woningbouwlocatie aangenomen. Hiermee hebben PS niet ingestemd met het voorstel van GS om de locatie Zwethof toe te voegen als woningbouwlocatie van 4 hectare aan de 3 hectarekaart. De commissie heeft in juni een brief van de gedeputeerde ontvangen met meer informatie over de voorgeschiedenis, de kaders binnen de VRM en het proces tot nu toe. In de overlegvergadering van 6 juni heeft de gedeputeerde toegezegd een voorstel te maken om de locatie Zwethof alsnog aan de 3 hectare kaart van het programma Ruimte toe te voegen. Vervolgens heeft de commissie op 5 september in meerderheid niet ingestemd met het toevoegen van de Zwethof aan de 3 hectarekaart. Het onderwerp is nogmaals in de PS vergadering van 19 september 2018 besproken en bij deze bespreking heeft de gedeputeerde toegezegd uiterlijk in november een voorstel ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden waarin afdoende maatregelen staan om herhaling van de situatie rondom de locatie Zwethof te voorkomen.

Dit voorstel is in de commissie besproken. De fracties PvdA, PVV, SGP&CU, GroenLinks, PvdD en 50PLUS achtten het voorstel nog niet rijp voor bespreking in PS. Zij vertegenwoordigen samen 24 zetels in PS. De meerderheid van de commissie adviseerde echter het Statenvoorstel te agenderen als bespreekpunt voor de PS vergadering van 19 december 2018. Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe voorafgaand aan de PS vergadering van 19 december 2018 de voorstellen als beslispunten op te nemen onder het besluit in het Statenvoorstel. Het gaat over voorstellen op het gebied van 1) werkwijze en het beoordelen van plannen, 2) de helderheid in definities en communicatie over de 3 hectarekaart, 3) het weten welk type dossiers extra bestuurlijke aandacht behoeven, 4) signalering en borgen van een historisch besef van locatie(s) en de informatie beschikbaar hebben als onderdeel van het systeem en de werkwijze en 5) PS bij beleidswijzigingen toereikend te informeren. Nu staan deze voorstellen alleen in de toelichting van het Statenvoorstel vermeld. Daarnaast zegde zij toe in het Statenvoorstel de lijst met gevoelige locaties aan te vullen danwel een procesvoorstel op te nemen voor het aanvullen van deze lijst.

Resultaten Verkenning verblijfstoerisme Provincie Zuid-Holland

Begin 2018 is de provincie Zuid-Holland in samenwerking met haar partners vanuit gemeenten, Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland en Nationaal Park Hollandse Duinen, een verkenning gestart naar verblijfstoerisme in Zuid-Holland. De verkenning is inmiddels uitgevoerd en hierin staan vijf strategische opgaven voor verblijfstoerisme in Zuid-Holland: 1) verwevenheid met huisvesting, 2) ruimte voor vernieuwing, 3) herontwikkelingsopgave aan de Hollandse Kust, 4) vastgoed gedreven ontwikkelingen en 5) regie.
De commissie besprak de resultaten van de verkenning, de inzet van de provincie en het vervolgproces.
In januari ontvangt de commissie het Perspectief Toerisme Zuid-Holland 2030. De gedeputeerde zegde toe de suggesties van de commissie o.a. op het gebied van duurzaamheid, draagkracht op sociaal en ecologisch gebied, het vrijhouden van de kust en terughoudend zijn met nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in dit Perspectief. Verder zegde de gedeputeerde toe een afschrift van de nationale Actieagenda Vakantieparken 2030 toe te sturen.

Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland

Provinciale Staten hebben gevraagd om een strategische verkenning naar circulaire economie.
De commissie besprak het onderzoeksrapport van deze strategische verkenning en de reactie van GS hierop. Aan de orde kwamen de resultaten van de strategische verkenning en de consultatie van de partners van de provincie en het overzicht van initiatieven die al circulaire of circulair gerelateerde elementen toevoegen aan de provinciale taakuitvoering. De gedeputeerde zegde toe de de suggesties van de commissie over o.a. circulaire bedrijventerreinen, circulaire haven, circulaire energietransitie, het oprichten van een kenniscentrum en een designcentrum en het creëren van een grotere bewustwording mee te nemen in de vervolgstappen.

 

Uitgelicht

Zoeken