Veel insprekers bij de commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 28 november onder meer over de Wippolderlaan, externe veiligheid en personenvervoer over water. De vergadering is te volgen via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Burgerinitiatief
Bij aanvang van de vergadering nam plaatsvervangend commissievoorzitter Willem Bakx een burgerintiatief in ontvangst van de heer Bontekoe. In het initiatief  “we zijn het zat!” dat door ruim 1700 personen is ondertekend, wordt aan Provinciale Staten gevraagd om de hefbrug in Boskoop omlaag te houden tijdens de spits, de hefbrug veiliger te maken door het aanleggen van gescheiden rijbanen voor fietsers en op korte termijn in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn een tweede oeververbinding aan te leggen. Als het initiatief voldoet aan regels van de Verordening Burgerinitiatief zal het op de agenda van de commissie Verkeer en Milieu worden geplaatst.

Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan
De commissie besprak het voorstel van Gedeputeerde Staten voor het zogeheten uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan. Dit besluit is nodig om te kunnen starten met de aanleg van een verdiepte ligging van de N211 bij de aansluiting N222 Veilingroute / Wateringveldseweg en met een verhoogde ligging van de aansluiting Laan van Wateringse Veld.
Voorafgaand aan de bespreking deelden zeven insprekers hun visie op het voorstel met de commissie. Ze gaven onder meer aan dat de Zwethzone behouden moet bijven, maakten zich zorgen over de leefbaarheid en voelden zich niet voldoende betrokken bij de totstandkoming van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde variant.
Verschillende fracties hadden waardering voor de participatiemogelijkheid die de Gedeputeerde aan de betrokken omwonenden en bedrijven had gegeven. Naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers vroegen een aantal partijen wel of de participatie aan het eind van het proces beter had kunnen lopen.
De Gedeputeerde zegde onder andere toe nadat het uitvoeringsbesluit is genomen, bewoners te zullen betrekken bij de uiteindelijke vormgeving van de weg.
De commissie adviseerde het uitvoeringsbesluit te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten op 19 december.

Aanpak Gouwe
Twee insprekers kwamen over de Aanpak Gouwe. Dit onderwerp komt een volgende keer aan de orde als Gedeputeerde Staten een antwoord hebben geformuleerd op brieven van inwoners.

Externe veiligheid (BRZO) /  Zeer zorgwekkende stoffen
De commissie besprak het onderwerp aan de hand van een door Statenleden opgestelde annotatie. Gedeputeerde de heer Janssen leverde input voor die bespreking door een aantal vragen te beantwoorden uit de annotatie. Ook Gedeputeerde Vermeulen nam deel aan de discussie en dan met name wat betreft de vergunningverlening. Hij zegde de commissie toe om een gesprek te faciliteren over de mogelijkheden om middels de vergunningsituatie bij bedrijven de emissie van CO2 te verminderen. Dit naar aanleiding van een oproep in de commissie om juridisch de grenzen op te zoeken om vergunningen desnoods te weigeren indien de vergunning een vermeerdering van CO2 uitstoot zou betekenen, hierbij werd verwezen naar recente rechterlijke uitspraken (Urgenda).
 

Beleidskader personenvervoer over water
De commissie was tevreden met het voorstel. Personenvervoer over water wordt door de provincie gezien als kans om de bereikbaarheid te verbeteren en gebiedsontwikkeling te stimuleren. Er werden veel opbouwende of aanvullende punten aangedragen. Zoals dat er een goede OV aansluiting moet zijn op het land op de eindpunten van een waterbus of dat de waterbus onderdeel zou moeten zijn van app’s en websites die OV routes berekenen voor gebruikers. Ook werd gedacht aan de inzet van kleinere vaartuigen ’s avonds om rendabel te zijn en mogelijkheden om recreatie te stimuleren, zo werd bijvoorbeeld van de waterbus naar de Biesbosch gesteld dat dit een succes was en opvolging behoeft. Het beleidstuk gaat als hamerstuk verder naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018.

 

Uitgelicht

Zoeken