Commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert woensdag 27 november om 19.00 uur

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 27 november onder meer over regionale energiestrategieën, de warmteleiding door het midden, het actieplan geluid en reclame-uitingen langs provinciale wegen, personenvervoer over water en luchtvaart. De voorzitter, de heer van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Regionale energie strategieën
In het concept-Klimaatakkoord zijn regionale energiestrategieën (RES’en) opgenomen om regionaal invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord. Tijdens de commissievergadering gaan de Statenleden met de Gedeputeerde in gesprek over de wijze waarop Provinciale Staten betrokken wil zijn bij dit RES-proces in de regio.

Leiding door het Midden
De provincie Zuid-Holland zet zich in voor de realisatie van een regionaal warmtenetwerk, de Leiding door het Midden tussen Vlaardingen en Den Haag via Delft. De commissie bespreekt het voorgestelde Plan van Aanpak Provinciaal inpassingsplan de provinciale coördinatieregeling en de m.e.r.-procedure voor Leiding door het Midden.

Actieplan geluid en reclame-uitingen langs provinciale wegen
De commissie bespreekt het beleid van de provincie over geluid en reclame-uitingen langs provinciale wegen. Ook staat het actieplan geluid op de agenda. Dit Actieplan vormt de basis voor investeringen in maatregelen die de geluidbelasting en de ervaren geluidhinder reduceren rondom de provinciale wegen.  

Naast deze onderwerpen bespreekt de commissie ook de aanbesteding van personenvervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden en luchtvaartonderwerpen zoals Schiphol, helihaven GAVI-kavel in Den Haag en burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport.

De complete agenda met bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken