De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen gaat op 6 november van start

Fleur de Groot

De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen spreekt woensdag 6 november over o.a. de begroting, Nazorgheffing gesloten stortplaatsen, Voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord en de Onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen en de besluitvorming door de gemeenteraad. De vergadering is van 19.00-22.00uur in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Begroting 2020 en Nazorgheffing gesloten stortplaatsen 

De Begroting 2020 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. Gedeputeerde Staten bieden nu een beleidsarme begroting aan en naar verwachting begin 2020 een herziene begroting met beleidsrijke voorstellen en een uitwerking van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 in concrete plannen. Provinciale Staten vellen een oordeel over de plannen door het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

Nazorgheffing gesloten stortplaatsen  

De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De wijziging van de verordening nazorgheffing is nodig in verband met een wijziging van de tarieventabel.
In de Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen is onder andere het volgende vastgelegd:
1. Provinciale Staten stellen begroting en rekening van het fonds vast
2. Provinciale Staten stellen het wijzigingsbesluit van de verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014 vast.

De commissie brengt advies uit aan PS ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van13 november 2019 over het wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen.

Voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord

Zuid-Holland bereid zich voor op problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst, de zogenaamde “no-deal Brexit”.
Veelal ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Rijksoverheid. Gedeputeerde Staten geven in de brief aan hoe de provincie kan bijdragen.

De commissie spreekt naar aanleiding van deze brief over dit onderwerp.

Onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen en de besluitvorming door de gemeenteraad

In opdracht van de burgemeester van Vlaardingen is een extern adviseur gevraagd om na het ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad sinds 15 november 2018 onderzoek te doen naar de bestuurskracht en de besluitvorming door de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat het werken met een Raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege, niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit voor het besturen van de stad Vlaardingen oplevert.

De commissie spreekt over het door Andersson Advies opgestelde rapport “Meer bestuurskracht nodig voor Vlaardingen”.

Uitgelicht

Zoeken