De commissie Klimaat, Natuur en Milieu spreekt op 6 november over klimaatakkoord en begroting

Fleur de Groot

De commissie Klimaat, Natuur en Milieu spreekt woensdag 6 november over het Klimaatakkoord en de begroting. De vergadering is van 14.00-17.00uur in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Klimaatakkoord is het resultaat van ongeveer twee jaar samenwerking van een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen in Nederland, om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs uit te werken. Het bevat maatregelen in vijf deelgebieden Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw-landgebruik en Elektriciteit en maatregelen voor de cross-sectorale samenhang, waaronder de Regionale Energiestrategieën en Ruimte. PS wordt gevraagd om in te stemmen met de door het IPO gevraagde machtiging om het Klimaatakkoord namens alle provincies te ondertekenen.
In de komende periode zullen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door GS worden vertaald in doelstellingen voor de provincie Zuid-Holland en deze worden vervolgens aan PS voorgelegd.
In de Algemene commissie van 9 oktober jl. is de bespreking van het Klimaatakkoord geagendeerd voor deze commissie. De commissie brengt advies uit over het Klimaatakkoord voor de PS vergadering.


Begroting 2020 en Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

De Begroting 2020 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. Gedeputeerde Staten bieden nu een beleidsarme begroting aan en naar verwachting begin 2020 een herziene begroting met beleidsrijke voorstellen en een uitwerking van de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 in concrete plannen. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.
Onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat Natuur en Milieu is programma 1 Groen, Waterrijk en School Doel 1-1, Doel 1-6 en Doel 3.7 Bodem.

 In het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) zijn de doelen en de inzet die vermeld zijn in de begroting nader uitgewerkt. Het PZG biedt hiermee een afwegingskader om meerjarige beslissingen te nemen. Deze versie van het PZG is beleidsneutraal geactualiseerd, conform de begroting 2020. Dat houdt in dat de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord 2019-2023 nog niet in dit PZG zijn vertaald. Het PZG wordt betrokken bij de bespreking van de begroting.

De commissie brengt advies uit ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 13 november 2019 over de thema's uit de begroting die de Statencommissie Klimaat Natuur en Milieu betreffen.

Uitgelicht

Zoeken