Statencommissie RWE vergadert woensdag 27 november om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 27 november 2019 vergadert de commissie RWE. Op de agenda staat o.a. de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland, het tuinbouwdossier en de Actualisatie provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Voorgenomen reactie GS op Regionale Agenda Wonen Midden-Holland


In 2011 hebben de provincies een regierol gekregen op het gebied van woningbouwprogrammering. De provincie Zuid-Holland heeft vanaf dat jaar ingezet op regionale woonvisies. Met een regionale woonvisie zorgen gemeenten voor een regionale onderbouwing en een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van hun woningbouwprogramma. De actualisatie van de regionale woonvisies vindt eens in de drie jaar plaats, waarna vervolgens jaarlijks het woningbouwprogramma wordt geactualiseerd.

De beoordeling van een regionale woonvisie is een bevoegdheid van GS. Conform protocolafspraken met betrekking tot de Wro (Wet ruimtelijke ordening) bevoegdheden van PS en GS, wordt de commissie in de gelegenheid gesteld een advies aan GS te geven over de voorgenomen reactie.

De woningmarktregio Midden-Holland heeft als laatste regio haar Regionale Agenda Wonen (de regionale woonvisie) aangeboden bij de provincie Zuid-Holland. Dit is significant later dan GS aan de regio hadden gevraagd, daarnaast geven GS in hun reactie aan dat een integrale blik op de woningmarkt ontbreekt in de Regionale Agenda Wonen. GS aanvaarden deze Regionale Agenda Wonen onder voorwaarde dat de regio aan de slag gaat met de genoemde aandachtspunten die geformuleerd zijn in de aanvaardingsbrief. De provincie biedt daarbij aan om de regio hierin te ondersteunen.

De commissie bespreekt de voorgenomen reactie van GS op de geactualiseerde Regionale Woonagenda van Midden-Holland.

Tuinbouwdossier


In de provincie Zuid-Holland zijn vier Greenports: de Duin- en Bollenstreek met bollenteelt en sierteelt, het tuinbouwcluster met vruchtgroente, bloemen en potplanten in West-Holland, het sierteeltcluster in de Greenport Aalsmeer en de boomteelt in de regio Boskoop. Greenports Nederland heeft, samen met Greenport Holland (de verenigde brancheorganisaties) en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, een Tuinbouwakkoord opgesteld waarin de samenwerking op de verschillende ambities tussen de partners en de Rijksoverheid vorm krijgt middels een nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. Op 14 maart 2019 is het Tuinbouwakkoord ondertekend door de partners, verenigd binnen Greenports Nederland en Greenport Holland, waaronder de provincie Zuid-Holland, en het ministerie van LNV. Met het akkoord wordt beoogd zoveel als mogelijk de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 in gezamenlijkheid uit te voeren. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwcluster, het behouden van de leidende positie van Nederland als tuinbouwland en kennisland en aan de doelen van Nederland en de Verenigde Naties op het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene leefomgeving en duurzaamheid.

In de procedurevergadering van de Algemene Statencommissie op 12 juni 2019 is besloten de rol van PS rondom netwerkend werken in het Tuinbouwdossier te bespreken in een overlegvergadering.

Actualisatie provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor


De commissie bespreekt het  geactualiseerde provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor. Het geactualiseerde programma is een vervolg op de Samenwerkingsovereenkomst die eerder is gesloten met de gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer, Zuidplas en Lansingerland, VNO-NCW West, de provincie Zuid-Holland en zes marktpartijen die in het gebied actief zijn: WDP (Warehouses De Pauw), Montea, Van Uden, Bleizo, Wayland Development en Somerset Capital Partners. Het ‘provinciaal programma bedrijventerreinen’ is een nieuw provinciaal instrument, dat is opgenomen in artikel 6.10 lid 3 van de Omgevingsverordening. Het instrument is opgenomen in de Omgevingsverordening als ‘stok achter de deur’ om als provincie Zuid-Holland te sturen op goede regionale visies op wonen of bedrijventerreinen. Het geactualiseerde programma wordt, conform de Omgevingsverordening, de beleidsmatige basis voor de ruimtelijke onderbouwingen van bestemmings- of omgevingsplannen. Het programma gaat niet over andere bedrijvigheid dan grootschalige logistiek.

De commissie bespreekt hoeveel uitbreiding gewenst is en of er voor het nieuwe instrument een voorhangprocedure nodig is.

Uitgelicht

Zoeken