Veel belangstelling voor de extra Statenvergadering over PAS

Fleur de Groot

Op woensdag 6 november 2019 vergaderden Provinciale Staten over het Programma Aanpak Stikstof.
Veel insprekers en belangstellenden kwamen naar het provinciehuis. De vergadering is terug te zien via https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20191106_3

Programma Aanpak Stikstof

Veel  bezorgde boeren en natuurorganisaties kwamen naar het provinciehuis. Een vijftiental insprekers lieten de Statenleden hun zorgen over de toekomst horen.

Vervolgens zijn de fracties met elkaar en de gedeputeerde in debat gegaan over waar de Provincie nu staat en wat er moet gebeuren om duidelijkheid te brengen. 

In de beantwoording van de gedeputeerde werden de processtappen verduidelijkt. 1 december is de juridische toets van de landsadvocaat. De uitkomst hiervan zal vervolgens worden besproken met de betrokken sectoren. Na een meer algemene plan van aanpak is de gedeputeerde voornemens om met een gebiedsgerichte aanpak een verdiepingsslag te maken.

De fracties van D66, FvD en PvdD dienden een aantal moties in. Geen enkele motie kon op voldoende steun rekenen en werden daarmee afgedaan.

Uitgelicht

Zoeken