November 2020

 • 02 november 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 4 november om 10.00 uur digitaal over o.a. de begroting met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 02 november 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 4 november om 14.00 uur digitaal over de begroting met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 10 november 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op 11 november staat de begroting op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten. Provinciale Staten waren in eerste instantie van plan de begroting deels fysiek te behandelen. Met de recente aanscherping van de corona regels is er toch niet voor gekozen om fysiek bijeen te komen. De nieuwe kabinetsmaatregelen treffen de Staten niet rechtstreeks. Echter, de aanvullende maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van samenkomsten en reisbewegingen. Publiek toegankelijke gebouwen worden gesloten, het devies is zoveel als mogelijk thuis te blijven. Een fysieke bijeenkomst voor Statenleden (inclusief heen- en terugreis) lijkt daarom niet passend.

  De vergadering kan worden gevolgd via de “webcast vergaderingen in november” op https://staten.zuid-holland.nl/ . De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur

 • 12 november 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op 11 november bespraken Provinciale Staten de Begroting 2021, inclusief de programma’s Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039, Zuid-Hollands Groen 2021-2035 en Zuid-Hollandse Economie 2021-2025. In verband met de corona richtlijnen vergaderden de Statenleden digitaal

 • 23 november 2020

  Logo Integrale Commissie De integrale commissie vergadert woensdag 25 november om 10.00 uur digitaal over het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 23 november 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 25 november om 14.00 uur over Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda, Dak- en thuisloosheid en het Behandelvoorstel motie 945 “Versnellen Versnelling Woningbouw” met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 24 november 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 25 november over Windpark Spui en over de keuzeopties voor een betere bereikbaarheid van de regio Gouwe en de stand van zaken van de N207 Noord. In verband met de corona maatregelen vergadert de commissie digitaal. De voorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via https://pzh.notubiz.nl/.

 • 30 november 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 2 december om 14.00 uur digitaal over Kaderrichtlijn water en regionaal waterprogramma en Stand van zaken Bos- en Bomenbeleid met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 30 november 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen vergadert woensdag 2 december om 19.00 uur digitaal over Jaarverslag Bezwarencommissie 2019 en Jaarverslag Financieel Toezicht met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 07 december 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 9 december de Voortgangsrapportage van de RijnlandRoute. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast. De voorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 14.00 uur.

 • 09 december 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie In verband met corona vergaderen de Statenleden van de commissie Bereikbaarheid en Energie vanmiddag en vanavond digitaal. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast op https://pzh.notubiz.nl/ .

 • 17 december 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op 16 december vergaderden Provinciale Staten. Tijdens deze digitale vergadering vlak voor het kerstreces bespraken de leden van Provinciale Staten vooral de warmtelevering aan de Leidse regio.

Zoeken