Begroting 2021 vastgesteld

Liesbeth Buzugbe

Op 11 november bespraken Provinciale Staten de Begroting 2021, inclusief de programma’s Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039, Zuid-Hollands Groen 2021-2035 en Zuid-Hollandse Economie 2021-2025. In verband met de corona richtlijnen vergaderden de Statenleden digitaal

Begroting

De begrotingsbehandeling is het moment waarop Provinciale Staten het provinciaal beleid van het komend jaar op hoofdlijnen bepaalt. Door middel van het budgetrecht en het recht om te amenderen kunnen Provinciale Staten de plannen van het college bijsturen. De begroting met inbegrip van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, het Programma Zuid-Hollands Groen en het Programma Zuid-Hollandse Economie, werd aangenomen. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV en Groep GO.

Veel fracties benadrukten tijdens de beraadslagingen dat het onzekere tijden zijn en dat de gevolgen van de coronacrisis zeker ook volgend jaar zullen doorklinken. Welke consequenties dit precies zal hebben op de uitvoering van de nu vastgestelde begroting, valt op dit moment niet te voorzien. De meeste fracties houden er rekening mee dat de provincie zich voor extra uitgaven gesteld zal zien.

Tijdens de begrotingsbehandeling werd een beperkt aantal amendementen en een flinke hoeveelheid moties ingediend. Eén amendement, van GroenLinks, werd met instemming van Provinciale Staten direct door het college overgenomen. Hiermee werd de financiering van het Actieplan Boerenlandvogels voor 2021 zeker gesteld. Na toezeggingen door het college verdween een reeks moties tijdens de besprekingen weer van tafel. In totaal werd er gestemd over één amendement en elf moties. Het overgebleven amendement werd aangenomen, waarmee de Partij voor de Dieren het voor elkaar kreeg dat in het programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025  het welzijn van de bevolking van Zuid-Holland als aandachtspunt werd toegevoegd.

Van de elf moties werden er uiteindelijk slechts twee aangenomen: een motie van D66 gericht op het vergroten van de inzichtelijkheid van de provinciale stukken voor de inwoners van de provincie en een motie van de SP waarmee het college werd opgeroepen te onderzoeken op welke wijze het toepassen van kruidenrijk grasland ten behoeve van insecten en weidevogels kan worden bevorderd.

 

Mondelinge vragen

Aan het eind van de vergadering stelde Forum voor Democratie nog enkele vragen aan gedeputeerde Baljeu over het warmtedossier. De vragen richtten zich op de voortgang en de aanhoudende geheimhouding. In reactie gaf de gedeputeerde aan dat hierover in december a.s. uitgebreid met Provinciale Staten verder wordt gesproken.

Uitgelicht

Zoeken