De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 4 november om 10.00 uur

Fleur de Groot

De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 4 november om 10.00 uur digitaal over o.a. de begroting met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Begroting 2021

De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

De volgende ambities en doelen uit de Begroting zijn onderwerp van bespreking in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu:

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

                Beleidsdoel 5-1 Gezonde Natuur

                Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

                Beleidsdoel 5-3 Leven met water

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

                Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbetering milieukwaliteit en gezondheid

                Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

                Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2020

 

Brieven van oud-bestuurders van het Groene Hart

Op verzoek van het CDA is de open brief van de oud-bestuurders van het Groene Hart geagendeerd als bespreekstuk voor de commissie KNM. Samen met de stukken over de samenwerkingsovereenkomst Groene Hart tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland wordt de open brief van de oud-bestuurders van het Groene Hart besproken.

 

In de open brief hebben de oud-bestuurders van het Groene Hart aandacht gevraagd voor de toekomstige doorontwikkeling van het Groene Hart. specifiek vragen zij aandacht voor de volgende zaken:

1) Maak een gezamenlijke beleidsagenda met de provincies Utrecht en Noord-Holland

2) Stel een gecombineerde commissie in

3) Zorg dat de rijksoverheid zich weer interesseert voor het Groene Hart

4) Houdt de stuurgroep Groene Hart overeind

5) Betrek ook vertegenwoordigers van de 7 miljoen Randstedelingen

 

Uitgelicht

Zoeken