Integrale Commissie bespreekt Ontwerp Omgevingsbeleid 2020

Fleur de Groot

De integrale commissie vergadert woensdag 25 november om 10.00 uur digitaal over het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Ontwerp Omgevingsbeleid 2020

Op 1 april 2019 trad het huidige provinciale Omgevingsbeleid in werking, bestaande uit de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Vanuit deze basis werkt de provincie aan een verdere voorbereiding op de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Middels de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid stemmen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten af aan welke beleidsaanpassingen op welk moment wordt gewerkt.

Een aantal van deze beleidsaanpassingen doorlopen nu in het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 een gezamenlijke besluitvormingsprocedure. De voorgenomen beleidsaanpassingen voor klimaatadaptie en circulaire economie zijn hierin verwerkt. Daarnaast zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp Omgevingsverordening. Gedeputeerde Staten hebben ten slotte voor het eerst ook een ontwerp Omgevingsprogramma opgesteld.

Het vaststellen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Na bespreking van de ontwerpstukken geven Provinciale Staten het vrij voor inspraak.

Het vaststellen van het Omgevingsprogramma is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten kunnen het  betrekken bij de bespreking.

Nadat de commissie de ontwerp Omgevingsvisie en de ontwerp Omgevingsverordening heeft vrijgegeven voor inzage, zullen deze tezamen met het ontwerp Omgevingsprogramma en de uitgevoerde leefomgevingstoets ter inzage worden gelegd. De stukken zullen daarna, voorzien van een nota van beantwoording op de zienswijzen, terugkomen in de Integrale Commissie.

Uitgelicht

Zoeken