Provinciale Staten akkoord met aanzet tot warmtelevering Leidse regio

Liesbeth Buzugbe

Op 16 december vergaderden Provinciale Staten. Tijdens deze digitale vergadering vlak voor het kerstreces bespraken de leden van Provinciale Staten vooral de warmtelevering aan de Leidse regio.

Warmtelevering Leidse regio
Provincie Zuid-Holland werkt onder regie van het ministerie van Economische Zaken aan de uitwerking van het scenario WLQ+ voor de warmtelevering aan de Leidse regio. WLQ+ is een vanuit Den Haag doorgetrokken warmtetransportnet naar Leiden dat wordt gevoed met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Om de financiering rond te krijgen en de werkzaamheden tijdig te kunnen laten starten, is door het ministerie aan alle betrokken partijen een financiële bijdrage of afnamegarantie gevraagd. Ook aan de provincie is een bijdrage gevraagd. Provinciale Staten bespraken het voorstel van Gedeputeerde Staten om die bijdrage te doen in de vorm van een subsidie aan Gasunie die de leiding moet gaan aanleggen. Daarnaast bespraken ze het voorstel van Gedeputeerde Staten om niet meer verder te gaan met het oorspronkelijke scenario, de Leiding over Oost (LoO). De meeste fracties konden zich vinden in de voorstellen. De PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Groep Otten stemden tegen. Over de hoogte van de bijdrage is nog geen besluit genomen. Die komt aan de orde bij de definitieve besluitvorming over de warmtelevering in 2021.

Provinciale Staten namen twee moties aan gericht op verbeteringen in het vervolg van besluitvormingsproces. Een motie van DENK moet de externe rapporteur van Provinciale Staten op dit onderwerp, steviger in positie brengen. Een motie van de PVV riep Gedeputeerde Staten op om samen met Provinciale Staten een geheimhoudingsprotocol op te stellen waarmee duidelijke beargumentering voor geheimhouding gewaarborgd wordt en dat erop is gericht zoveel mogelijk informatie in de openbaarheid te laten komen.

 

Ondersteuning voedselbank en opvang dak- en thuislozen
De Partij voor de Dieren diende een motie vreemd aan de orde van de dag in. Met deze motie stelde de partij voor het geld dat Provinciale Staten in 2020 niet aan eigen catering heeft uitgegeven als gevolg van het digitaal vergaderen in de coronacrisis, te doen toekomen aan diverse dak- en thuislozenvoorzieningen en voedselbanken. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten steunde de motie.

 

Mondelinge vragen
De VVD stelde mondelinge vragen naar aanleiding van een artikel over minimum afstanden tussen windmolens en bebouwing. Gedeputeerde Potjer beloofde het onderzoeksrapport waar in het artikel naar werd verwezen, naar Provinciale Staten te sturen zodra dit is uitgekomen. Naar aanleiding van aanvullende vragen van GroenLinks zegde de gedeputeerde ook toe een literatuurstudie over het verband tussen participatie en overlast van windmolens naar Provinciale Staten te sturen.

50Plus vroeg gedeputeerde Vermeulen naar de mogelijkheid om het onlangs ontvreemde kunstwerk aan de Tjalmaweg bij Valkenburg te vervangen met een replica of nieuw kunstwerk. De gedeputeerde gaf aan  in overleg met de kunstenares en de gemeente Katwijk de mogelijkheden hiertoe te zullen bezien.

 

Afsplitsing Forum voor Democratie
Bij aanvang van de vergadering vermeldde commissaris van de Koning Smit dat vanaf 14 december 2020 de Statenleden Sandmann, Weber, Verheij, Hoogeveen en Lutmers zich hebben afgesplitst van de fractie van Forum voor Democratie en zich hebben aangesloten bij de eerder door de Statenleden Van Pareren en Beukering gevormde Groep Van Pareren. De groepsvoorzitter is de heer Sandmann. De heer van Meijeren is de nieuwe fractievoorzitter van Forum voor Democratie.

Uitgelicht

Zoeken