Volle agenda voor de commissie Ruimte, Wonen en Economie

Fleur de Groot

De commissie RWE vergadert woensdag 25 november om 14.00 uur over Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda, Dak- en thuisloosheid en het Behandelvoorstel motie 945 “Versnellen Versnelling Woningbouw” met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda

Op 7 september jl. hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. Het Nationaal Groeifonds richt zich met 20 miljard euro voor de komende 5 jaar op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

In de vergadering van 28 oktober 2020 heeft de commissie, op initiatief van ChristenUnie&SGP, besloten de brief van GS over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda te bespreken in deze overlegvergadering.

Doel van deze bespreking is dat de commissie vanuit de beleidsambities van de provincie Zuid-Holland - die passen binnen de doelstellingen van het fonds - ook projecten vanuit de provincie Zuid-Holland in de Groeiagenda kan inbrengen; dan wel separaat voor kan bereiden om in te dienen bij het fonds.

Ten behoeve van de bespreking is van Commissaris van de Koning dhr. Smit en gedeputeerde Bom-Lemstra een overzicht ontvangen met kansrijke projecten vanuit de provincie Zuid-Holland zelf die passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Dak- en thuisloosheid

In de vergadering van 28 oktober 2020 heeft de commissie ingestemd met het agenderingsverzoek van Forum voor Democratie om in deze overlegvergadering het onderwerp dak- en thuisloosheid te bespreken. De commissie wil weten of een overkoepelend centraal opvangcentrum Dak- en Thuislozen Zuid-Holland (CODT ZH) een initiatief voor de langere termijn zou kunnen zijn en voor de komende winter het realiseren van een flexibele verblijfsaccommodatie voor dak- en thuislozen, waar in elk geval bed, brood en bad geboden kunnen worden.

Behandelvoorstel motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw

In de PS vergadering van oktober 2020 is bij de behandeling van de Najaarsnota 2020  motie 945 Versnellen Versnelling Woningbouw aangenomen. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht: 1) om met spoed een regeling vast te stellen op basis waarvan de gelden voor de Versnelling Woningbouw uitgegeven kan worden en 2) ervoor zorg te dragen dat de toekenning van bijdragen uit deze regeling in ieder geval in 2021 kan starten.

In het behandelvoorstel stellen GS voor om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe subsidieregeling met als doel gemeenten in Zuid-Holland het laatste financiële zetje te geven zodat een project met sociale huur- en middenhuurwoningen uitgevoerd kan worden. Gelet op het bedrag zal het gaan om projecten met een omvang van 50 tot 100 woningen. Daarmee is deze subsidieregeling een goede aanvulling op de Regeling Woningbouwimpuls van het Rijk welke een ondergrens heeft van 500 woningen. GS hebben het voornemen om de nieuwe subsidieregeling in 2021 open te stellen in een aantal tranches. De criteria en voorwaarden van de subsidieregeling worden door GS nog verder uitgewerkt.

De commissie kan in de vergadering aandachtspunten en suggesties aan GS mee geven.

Uitgelicht

Zoeken