Windpark Spui, Maatregelenpakket Betere Bereikbaar Gouwe en N207 Noord op de agenda van commissie Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 25 november over Windpark Spui en over de keuzeopties voor een betere bereikbaarheid van de regio Gouwe en de stand van zaken van de N207 Noord. In verband met de corona maatregelen vergadert de commissie digitaal. De voorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via https://pzh.notubiz.nl/.

Windpark Spui
Sinds de aanleg van windpark Spui klagen omwonenden dat de afspraken met de exploitant om overlast te beperken niet worden uitgevoerd, Provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag. De commissie zal spreken over oplossing van de problemen en over de lessen die meegenomen kunnen worden bij de toekomstige bouw van windmolenparken.

Keuzeopties maatregelenpakket beter bereikbaar Gouwe
Provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid van de regio Gouwe verbeteren. In een participatietraject heeft de provincie 40 maatregelen opgehaald bij inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Deze zijn verwerkt in 5 opties. De 5 opties worden op 25 november ter consultatie voorgelegd aan de commissie zodat de commissieleden hun wensen en bedenkingen mee kunnen geven

N207 Noord
De stuurgroep N207 Noord heeft onlangs besloten een actualisatie uit te zullen voeren voor het noordelijk deel van de corridorstudie N207 Noord. Ze zal hierbij kijken naar duurzame, innovatieve oplossingen. Op verzoek van GroenLinks is dit onderwerp geagendeerd zodat de commissie input kan geven aan Gedeputeerde Staten.

Uitgelicht

Zoeken