Commissie KNM vergadert 6 oktober om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 6 oktober om 14.00 uur over Statenvoorstel Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021, Afschieten damherten Hoeksche Waard en faunabeheerplan ganzen en Behoud Meijegraslanden en Buurtcomité Stichtse Meije - Inrichting Meijegraslanden. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

Statenvoorstel Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021

De Wet milieubeheer verplicht Provinciale Staten tot het stellen van regels voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden (grondwaterbeschermingsgebieden). Deze regels zijn opgenomen in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (Pmv). Het Statenvoorstel bevat geactualiseerde (beleidsrijke) regels. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOv).

Gedeputeerde Staten vinden dat de actualisatie van de grondwaterregels  niet kan wachten tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarvoor is het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog steeds te onzeker. Een snelle inwerkingtreding van de geactualiseerde regels is dringend geboden.  

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van de besluitvorming in de PS vergadering van 13 oktober 2021.

Afschieten damherten Hoeksche Waard en faunabeheerplan ganzen

PvdD en GroenLinks hebben gevraagd om in de commissie te spreken over het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard en het faunabeheerplan ganzen. De commissie spreekt over de nadere onderbouwing en de gewenste koers omtrent afschieten van damherten en het faunabeheerplan ganzen en geeft gedeputeerde Staten hierover input mee voor de uitvoering

Behoud Meijegraslanden en Buurtcomité Stichtse Meije - Inrichting Meijegraslanden

De commissie spreekt over besluitvorming inrichting Meijegraslanden en bespreekt daarbij de reactie van Stichting Behoud Meijegraslanden en het Buurtcomité Stichtse Meije. Tevens betrekt de commissie het besluit van de stuurgroep Gouwe Wiericke en de reactie van Gedeputeerde Staten.

 

 

Uitgelicht

Zoeken