Commissie Bestuur en Middelen besprak bestuursakkoord Groene Hart, bestuurlijke ontwikkelingen gemeenten en analyse jaarrekeningen verbonden partijen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergaderde op 12 september 2018 over de stand van zaken bestuursakkoord Groene Hart, de update Slimmer en Sterker Bestuur, de analyse van de jaarrekeningen van de verbonden partijen en de ontwikkeling van de iVisie.

Bestuursakkoord Groene Hart
Eind 2016 hebben de provincie en de gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden het bestuursakkoord Groene Hart gesloten. De provincie heeft een bedrag van 1,53 miljoen euro beschikbaar gesteld voor financiering van projecten op het gebied van infrastructuur, bodemdaling, vrije tijd, water en groen en op circulaire economie die gericht is op het maximaliseren van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

Over het algemeen was er binnen de fracties tevredenheid over de voortgang. De VVD had de indruk dat erg veel verschillende overlegvormen zijn en vroeg de Gedeputeerde of meer coördinatie de effectiviteit zou vergroten. D66 vond dat er goed werd samengewerkt maar hoopte wel dat er ook concrete resultaten geboekt gaan worden. Ze was teleurgesteld dat de woonvisie van Midden-Holland pas in december opgeleverd wordt, een jaar later dan was afgesproken. Ook de PvdA wees hier op.
Het CDA waarschuwde er voor de samenwerking niet over de hoofden te laten gaan van raadsleden en maatschappelijke organisaties. Draagvlak is erg belangrijk als je het akkoord handen en voeten wilt geven, aldus de fractie. Verder wilde ze weten wat er binnen het bestuursakkoord gedaan wordt rondom energie en waarom de provincie het akkoord regionale energiestrategie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten niet is aangegaan.
50Plus vroeg extra aandacht voor bodemdaling en voor voldoende coördinatie tussen verschillende activiteiten die voortvloeien uit het akkoord.
Groep Leefbaar Zuid-Holland was het meest kritisch. De fractie vond het een risico dat er veel subsidies naar innovatieve bedrijven ging. Bedrijven die te veel van subsidies afhankelijk zijn, zijn volgens de fractie niet sterk genoeg. Ook kon zij zich niet vinden in de activiteiten rondom windenergie.


Update Slimmer en Sterker Bestuur
Naar aanleiding van de vorming van nieuwe colleges in de Zuid-Hollandse gemeenten besprak de commissie een notitie van Gedeputeerde Staten over de coalitievorming en de rol van de provincie hierbij.

Verschillende fracties zoals de SP, 50Plus, D66 en uitten hun zorg over de financiële posities van gemeentes. De SP vroeg de provincie om gemeenten rondom verkiezingen nog eens te attenderen op de zogeheten begrotingsbrieven waarin de provincie jaarlijks aandachtpunten meegeeft en eventuele hulp aanbiedt naar aanleiding van hun begroting. 50Plus kon zich hier bij aansluiten. Het CDA vroeg de Gedeputeerde of we gemeenten kunnen helpen om hun ambities te realiseren en gaf net als de fractie van SGP&ChristenUnie aan dat het goed is om te zien dat gemeenten reflecteren op hun eigen toekomst. D66 gaf aan dat klimaatadaptatie nog een blinde vlek is in veel coalitieakkoorden en dat er bijna geen inspanningen worden aangekondigd op het terrein van bestuurskracht. Ook maakt ze zich, net als de VVD,  zorgen over ambtelijke fusies omdat die vaak niet werken.


Analyse jaarrekeningen verbonden partijen
De provincie neemt financieel en bestuurlijk deel aan Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter (IQ), PROAV, Houdstermaatschappij Zuid-Holland, PZEM,  Bank Nederlandse Gemeenten, Warmtebedrijf Holding, Nederlandse Waterschapsbank, Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III.
Het CDA, D66 en SGP&ChristenUnie stelden dat het goed is om naar de participatie in ROM-D te kijken nu twee deelnemers hier mogelijk uittreden. Ook over de organisatiekosten van de private verbonden partijen was men kritisch. Het CDA en D66 pleitten voor het inzichtelijk maken van deze kosten. D66 vroeg zich daarnaast af of de provincie er voldoende grip op heeft en voldoende wordt geïnformeerd door deze verbonden partijen. De PvdA maakte zich in het bijzonder zorgen over deelname aan IQ. Ze vroeg zich af of de investeringen hierin tot voldoende resultaten hebben geleid. 50Plus die niet veel op heeft met privaatrechtelijke partijen omdat de publiekrechtelijke weg meer waarborg biedt, wil meer sturing en pleitte voor wijziging van de statuten. SGP&ChristenUnie vroeg of er volgende keer niet alleen een terug- maar ook een vooruitblik opgesteld kon worden.

De Gedeputeerde zegde toe terug te komen op de governance bij ROM-D, in een volgende rapportage een benchmark over apparaatskosten verbonden partijen op te nemen, na te gaan of er een vorm te vinden is voor een vooruitblik in de analyses van de jaarrekeningen en tenslotte na te gaan of er meer informatie over de resultaten van IQ in de volgende jaarrekening opgenomen kan worden.


Ontwikkeling iVisie
De provincie wil een visie opstellen waarmee ze samenhang aanbrengt in lopende en toekomstige initiatieven en investeringen op het terrein van data, technologie en informatieveiligheid. De commissie besprak de aandachtspunten die ze aan de Gedeputeerde mee wilde geven. De commissie zag het stuk als een eerste aanzet voor de uiteindelijke visie.

De fractie van SGP&ChristenUnie, D66 en de VVD vonden het stuk nog te algemeen en te weinig richtinggevend. De PVV vond het vooral belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd worden over zaken die hen aangaan. De SP waarschuwde voor technische hypes en overschatting van technische mogelijkheden. In de visie moet vooral worden geredeneerd vanuit het probleem dat de provincie wil oplossen en niet vanuit wat technisch kan.
De PvdA gaf aan veel kansen voor informatisering te zien omdat het mogelijkheden ziet de maatschappelijke kansen te benutten. Ze vroeg net als 50Plus wel aandacht voor ethische vraagstukken. 50Plus waarschuwde voor besluitvorming op basis van algoritmen. Het CDA tenslotte pleitte voor een uitgangspuntennotitie en noemde gelijk drie uitgangspunten die voor haar belangrijk zijn: de menselijke maat, zet de gebruiker die niet digitaal vaardig is centraal en wees niet bang om kansen te pakken en pilots uit te voeren.

Uitgelicht

Zoeken