De commissie BMM vergadert 16 september over het Wob beleid en cultuur.

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 16 september om 19.00 uur over het Wob beleid en cultuur. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

Wob beleid

In het voorjaar sprak de commissie over het Wob verzoek over Shell en besloot om op een later moment het Wob beleid van de provincie te bespreken. In deze vergadering gaat de commissie met elkaar en met de Gedeputeerde in debat over in hoeverre het huidige Wob beleid voldoet.

Meerjaren/jaarbeleidsplannen van alle door de provincie gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuureducatie en -participatie

Voor de zomer zegde gedeputeerde Staten toe om een inhoudelijke reactie op de jaarplannen van zowel het Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en SEOP te geven.

Gedeputeerde Staten geven aan dat de jaarplannen goed aansluiten bij het provinciale beleid en de provinciale speerpunten. Om een goede afweging te kunnen maken voor de inzet van middelen en de te bereiken doelen wordt een afsprakenkader ontwikkeld.

De commissie spreekt met elkaar en met de Gedeputeerde over de inzet door de instellingen voor cultuurparticipatie.

Gebiedsperspectief Kinderdijk

Het perspectief is opgesteld onder leiding van de stuurgroep Kinderdijk, bestaande uit de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland.

De commissie is op werkbezoek geweest naar onder meer de SWEK. Het gebiedsperspectief Kinderdijk is daarbij ook onderwerp van gesprek geweest.

In de commissievergadering spreken de Statenleden met elkaar en met de Gedeputeerde over de ontwikkelingen en de rol van de provincie hierbij.

Doorontwikkeling bestaande erfgoedlijnen en invulling van een nieuwe erfgoedlijn

Met motie 814 “Doorontwikkeling Erfgoedlijnen” hebben Provinciale Staten gevraagd om een voorstel te doen voor het toevoegen, uitbreiden of stopzetten van erfgoedlijnen. Gedeputeerde Staten stellen voor om de integrale aanpak van erfgoedlijnen te versterken, geen bestaande erfgoedlijnen te starten of stopzetten en de erfgoedlijn Goeree Overflakkee uit te breiden richting Voorne Putten en Hoeksche Waard. Deze voorstellen hebben geen invloed op het beschikbare budget.

De commissie gaat in debat over de inhoud van de voorstellen en het budget..

Vervolg aanjagers herbestemming rijksmonumenten

Gedeputeerde Staten hebben besloten de tijdelijke aanjaagfunctie om te zetten in een structurele voorziening waarbij gekozen is voor een provinciale aanjager in vaste dienst.

De commissie bespreekt het gewenste vervolg van de aanjaagfunctie met elkaar en met de gedeputeerde.

Subsidieplafond 2020 Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020

Met motie 929 “Ondersteuning Cultuursector” hebben Provinciale Staten gevraagd om op korte termijn een regeling te treffen om culturele instellingen in Zuid-Holland te helpen de coronacrisis te overleven en hiervoor € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Naar aanleiding hiervan vragen Gedeputeerde Staten de commissie de Subsidieregeling Noodsteun Culturele Sector Zuid-Holland 2020 vast te stellen.

Uitgelicht

Zoeken