De commissie RWE vergadert 9 september over permanente bewoning recreatiewoningen en woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk

Fleur de Groot

De commissie RWE vergadert woensdag 9 september om 14.00 uur over permanente bewoning recreatiewoningen en woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

Permanente bewoning recreatiewoningen

Op verzoek van FvD spreekt de commissie nader over permanente bewoning recreatiewoningen. In het agenderingsverzoek geeft FvD aan dat zij in het debat GS wil bewegen om het tot op heden afwijzend beleid te heroverwegen. GS hebben ten behoeve van de bespreking een brief over ontwikkeling verblijfsrecreatie en relatie met bewoning aangeleverd.

Woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk

Het al dan niet bebouwen van de locatie Bronsgeest in Noordwijk kent een lange geschiedenis. In de afgelopen maanden zijn er diverse brieven ontvangen van het college van burgemeester en wethouders, raadsfracties en inwoners van de gemeente Noordwijk over de locatie Bronsgeest met het verzoek om agendering van dit onderwerp in Provinciale Staten. Op dit moment is er nog geen sprake van concrete besluitvorming door Provinciale Staten, er ligt geen Statenvoorstel voor. Eerder is al wel besloten om de woningbouwlocatie Bronsgeest te agenderen voor een overlegvergadering.

De omvang van de locatie Bronsgeest is bepaald op maximaal 600 woningen. Met instemming van Gedeputeerde Staten is eind 2018 het aantal verhoogd tot maximaal 660 (zonder het plangebied te vergroten), waarvan de extra woningen volledig bestemd zijn voor de sociale sector. In het huidige coalitieakkoord van Noordwijk is opgenomen Bronsgeest gedeeltelijk te bebouwen en te zoeken naar aanvullende woningbouwlocaties. Inmiddels heeft de gemeente hier de locatie Achterweg voor op het oog dat buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) ligt en nog niet vermeld staat op de '3 ha kaart' in het Programma Ruimte. Een besluit van PS is nodig om woningbouw op de locatie Achterweg mogelijk te maken.

De commissie wordt gevraagd een richtinggevende uitspraak te doen over het voornemen van de gemeente Noordwijk om Bronsgeest gedeeltelijk te bebouwen en de resterende woningen te bouwen op de locatie Achterweg die nog niet vermeld staat op de ‘3 ha kaart’ in het programma Ruimte.

 

Uitgelicht

Zoeken