april 2021

 • 08 april 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 14 april om 10.00 uur over (Politieke) participatie van Zuid-Hollanders en de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021 met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 08 april 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten benoemden op 7 april Meindert Stolk tot Gedeputeerde. Jaco Kastelein (CDA) werd tijdens dezelfde vergadering benoemd tot Statenlid. De agenda kende verder slechts hamerstukken. Wel werden drie moties vreemd aan de orde van de dag ingediend en namen Provinciale Staten afscheid van vertrekkend Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Bij aanvang van de vergadering stond commissaris van de Koning stil bij het overlijden van Ted Jansen die gedeputeerde was voor de VVD van 1982 tot 1999.

 • 12 april 2021

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 14 april om 14.00 uur over handhavingsbeleid in de Duin- en Bollenstreek ten aanzien van paardenweiden en moestuinen, discussiestuk Verstedelijking en Functiemenging en eventuele vervolgstappen informatiebijeenkomst Impact van vergrijzing op de woningmarkt met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 13 april 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 14 april. Op de agenda staan twee bespreekpunten: consultatie onderzoeksresultaten eerste fase MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam en biomassa. De commissievoorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via https://pzh.notubiz.nl/

 • 19 april 2021

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 21 april om 14.00 uur over Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023, Stand van zaken BRZO bedrijven Zuid-Holland en Beleidswijziging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 19 april 2021

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 21 april om 19.00 uur over het Rapport 'Navigeren in de mist. Perspectieven na de Coronapandemie', Cultuurparticipatie, Beleidsinstrumenst subsidies en het Reglement van Orde met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 19 april 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering op 26 mei.

 • 22 april 2021

  Griffier Eric Meurs vertrekt naar Zwolle Statengriffier Eric Meurs wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van de stad Zwolle. Maandag 19 april jl. is hij door de Zwolse raad in deze functie benoemd. Hij vangt zijn werkzaamheden in Zwolle aan per medio augustus a.s. Tot die tijd blijft hij in functie als griffier van Provinciale Staten.

 • 12 mei 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op woensdag 12 mei vanaf 14.00 uur over verkeersveiligheid en het transitieplan openbaar vervoer.
  Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen volgen via de webcast op https://pzh.notubiz.nl/ .

 • 17 mei 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Op 26 mei spreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Normaliter hebben inwoners en organisaties de mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die in de desbetreffende commissievergadering staan geagendeerd. Vanwege het grote aantal insprekers voor de RES’en vindt het inspreekmoment voor dit onderwerp plaats op 14 mei vanaf 10.00 uur. Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen deze live en achteraf bekijken via http://zuid-holland.notubiz.nl/

 • 17 mei 2021

  Provinciale Staten bespreken op 19 mei de door de Statenwerkgroep voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde. Het Reglement van Orde bevat (spel)regels en procedures voor de staten- en commissievergaderingen en bepalingen voor de vergadering van het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie. Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur. Via de “Webcast vergaderingen 2021” op https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

Zoeken