De commissie BMM vergadert woensdag 21 april om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 21 april om 19.00 uur over het Rapport 'Navigeren in de mist. Perspectieven na de Coronapandemie', Cultuurparticipatie, Beleidsinstrumenst subsidies en het Reglement van Orde met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Rapport 'Navigeren in de mist. Perspectieven na de Coronapandemie'

Het rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’ is een door de provincie uitgevoerde (literatuur)verkenning – met medewerking van een aantal topwetenschappers - naar de korte, middellange en lange termijn impact van COVID-19 pandemie op de (Zuid-Hollandse) samenleving. De impact, de lange termijn gevolgen voor de maatschappij en de maatregelen die de provincie kan nemen voor een duurzaam herstel staan centraal in de verkenning. Het rapport geeft daarbij inzichten en handreikingen mee over nog te vormen beleid.

Cultuurparticipatie

In de brief Beleid Cultuurparticipatie geven Gedeputeerde Staten aan welke plek de provincie met haar cultuurbeleid inneemt en geven ze aan waarvoor ze zich willen inzetten. De commissie wisselt van gedachten over de rol en de inzet van de provincie.

Beleidsinstrumenst subsidies

In opdracht van de provincie heeft Sira-consulting de subsidie evaluatie uit 2018 geactualiseerd. Voor de periode 2015-2020 is onderzocht hoe de doeltreffendheid van 65 subsidieonderwerpen zich heeft ontwikkeld en hoe dit nog verder verbeterd kan worden. Daarnaast is een eerste verkenning uitgevoerd naar de doelmatigheid van subsidies. Ook zijn de leerbehoeften van medewerkers geïnventariseerd gericht op het nog meer beter verkrijgen van de grip op doeltreffendheid en doelmatigheid. De commissie bespreekt de aanbevelingen van Sira-consulting en de reactie en vervolgstappen van Gedeputeerde Staten.

Reglement van Orde

Naar aanleiding van de behoefte van de fracties om een aantal artikelen uit het Reglement van Orde (RvO) te wijzigen, heeft de werkgroep Actualisering RvO het hele RvO beoordeeld en stelt ze diverse wijzigingen voor. De commissie bespreekt de voorgestelde wijzigingen.

Uitgelicht

Zoeken