De commissie KNM vergadert woensdag 21 april om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 21 april om 14.00 uur over Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023, Stand van zaken BRZO bedrijven Zuid-Holland en Beleidswijziging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

Deze Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is een onderdeel van het programma Weerkrachtig Zuid-Holland. In de uitvoeringsagenda wordt een uitwerking gegeven op welke manier de Provincie Zuid-Holland invulling kan geven aan beleid dat bijdraagt aan het opvangen van de effecten van de klimaatveranderingen. Het doel van de uitvoeringsagenda is om een klimaatbestendig en waterrobuuste inrichting van Zuid-Holland te creëren.

Stand van zaken BRZO bedrijven Zuid-Holland

De provincie rapporteert jaarlijks aan Provinciale Staten over BRZO (besluit risico zware ongevallen) bedrijven. Het afgelopen jaar zijn er diverse incidenten geweest waarover Gedeputeerde Staten Provinciale Staten heeft geïnformeerd. Het verzoek van de SP is om vaker dan een keer per jaar te spreken over dit onderwerp omdat het belangrijk is dat de veiligheid bij dit soort bedrijven gewaarborgd is.

Beleidswijziging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen

De VVD wil graag over de brief van LTO Noord over de beleidswijziging  van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen spreken. De sector heeft verbaasd kennis genomen van het verbod van chemische gewasbeschermingsmiddelen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat er enkel technische wijzigingen toegepast zouden worden. Daarnaast is de sector teleurgesteld dat zij niet betrokken zijn geweest in deze beleidswijziging. De commissie wisselt hierover van gedachten.

Uitgelicht

Zoeken