Actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit aangenomen

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten besloten op 14 december over de actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit. Verder stond onder andere subsidieplafonds natuur- en landschapsbeheer en meerjarenprogrammering Groen op de agenda.

Actualisering 2016 van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) aangenomen
In de Statenvergadering werd vooral gesproken over detailhandel, kustbebouwing, recreatiewoningen en intensieve veehouderij.

Detailhandel
De meeste fracties zijn positief over het beleid van GS om te stimuleren dat detailhandel in de centra van binnensteden blijft. De PVV en VVD vonden dat de provincie zich daar niet te veel mee moest bemoeien en de markt haar werk moet laten doen. Ze zien graag dat de gedeputeerde ruimte laat in het beleid voor maatwerk. De PVV diende hierover twee moties in die niet op steun van de rest van de Staten konden rekenen.

Kustbebouwing
Het  kustpact ligt in het verlengde van het bestaande provinciaal beleid. De VVD zou het graag concreter zien met een betere uitleg waar nu wel en niet gebouwd mag worden langs de kust. Ook de plekken in Zuid-Holland waar geen bestemmingsplannen zijn en wel plannen om te bouwen zoals in Hoek van Holland moeten snel worden opgelost. Alle fracties steunden de motie van de SGP&ChristenUnie waarin het college gevraagd wordt het ontbreken van bestemmingsplannen aan te pakken. GroenLinks diende samen met de PvdA een motie in om komend jaar met alle betrokken partijen een waarden- en ontwikkelingskader voor de Zuid-Hollandse kust op te stellen in samenwerking met mede kustprovincies Noord-Holland en Zeeland. Deze motie werd door alle fracties gesteund behalve de Partij voor de Dieren. Deze fractie diende een motie in waarbij ze Gedeputeerden Staten vroeg om actief geïnformeerd te worden over alle voorgenomen bouwplannen aan de kust van Zuid-Holland. Deze motie werd alleen gesteund door GroenLinks en 50PLUS en dus verworpen. Verder had GroenLinks nog een amendement om het kustgebied bij Ter Heijde te beschermen en toe te voegen aan het Natuur Netwerk Nederland. Ook dit amendement kon niet op voldoende steun rekenen en werd verworpen.

Recreatiewoningen
Permanente bewoning op recreatieparken was ook een punt van aandacht in Provinciale Staten. De meeste fracties ondersteunen het beleid om permanente bewoning niet toe te staan. De VVD vindt dat  voor de bewoners van de parken in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop een uitzondering gemaakt moet worden. Daarnaast wil de VVD, net als SGP&ChristenUnie, dat er gezocht wordt naar een adequate oplossing. De PVV vond dat de provincie er helemaal niet mee moet bemoeien en diende een motie in die opriep tot minder regels op recreatieparken. Deze motie werd door niemand gesteund.

Provinciaal landschap en Intensieve veehouderij
De aanpassing van intensieve veehouderij is uit de huidige actualisering van de VRM gehaald. SGP&ChristenUnie gaf aan blij te zijn dat het college nu met de sector in gesprek gaat om plannen beter in te bedden.
De definitie over intensieve veehouderij blijft nog wel in de VRM. De Partij voor de Dieren is het niet eens met definitie zoals nu wordt gehanteerd en diende hierover een amendement in. Deze haalde het niet en werd alleen gesteund door GroenLinks, PvdA en 50 PLUS. De PvdA gaf nog wel mee hoe belangrijk dierenwelzijn voor hen in de te vormen plannen zijn.
De SGP&ChristenUnie uitte ook haar zorgen over de mogelijke verommeling van het Provinciale landschap wanneer er door agrarische bedrijven mag worden samengevoegd.
De Partij voor de Dieren wilde via een amendement Leenherenpolder aanwijzen als belangrijk weidevogelgebied in het provinciale landschap. De fractie kreeg hier onvoldoende steun voor.
De actualisering 2016 van de VRM werd aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

 

Subsidieplafonds natuur- en landschapsbeheer aangenomen
Met de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) wil de provincie de biodiversiteit in Zuid-Holland op kwaliteit brengen en houden. Op de agenda stond het voorstel van Gedeputeerde Staten om de hoofdsubsidieplafonds voor SNL en SKNL vast te stellen op respectievelijk € 21.275.000 en € 13.000.000.

Tijdens de commissievergadering van 30 november bleek al een ruime meerderheid voor de voorgestelde Subsidieplafonds te zijn. Omdat de PvdA de mogelijkheid wilde houden om een motie in te dienen, werd het onderwerp als bespreekstuk geagendeerd. De partij maakt zich zorgen over de weidevogelstand in Zuid-Holland en vroeg de Gedeputeerde om tenminste een deel van de € 7 miljoen aan nog niet bestemde Groen-gelden uit te geven aan een extra impuls voor de weidevogels. GroenLinks gaf aan de PvdA in dit verzoek te steunen en vroeg om een plan van aanpak. Omdat de Gedeputeerde toezegde Provinciale Staten in het voorjaar 2017 over de stand van de weidevogels te informeren en er voor te zorgen dat een deel van de beschikbare € 7 miljoen voor een kwaliteitsimpuls voor weidevogels beschikbaar blijft, bleef een motie achterwege. De Gedeputeerde zegde ook toe indien de situatie hier om vraagt in het voorjaar ook een plan voor extra maatregelen voor de weidevogels voor te leggen.

De VVD vroeg aandacht voor de toegankelijkheid van natuurterreinen voor fietsers voetgangers en ruiters. De Gedeputeerde gaf aan dat voor natuurterreinen geldt dat deze toegankelijk zijn, tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen zoals tijdens het broedseizoen. Hij zegde toe in het eerste kwartaal van 2017 een rapportage te leveren over de gesprekken die de provincie met de terreinbeheerders en de hippische bond voert.

Provinciale Staten namen de voorstellen voor de hoofdsubsidieplafonds met ruime meerderheid aan. De PVV die aangaf tegen nepnatuur te zijn, stemde tegen.

 

Meerjarenprogrammering Groen
Met de Meerjarenprogrammering Groen willen Gedeputeerde Staten inzicht bieden in de doelen die per gebied worden nagestreefd en het programma dat hiervoor is ontwikkeld
Op verzoek van de Partij voor de Dieren die een motie wilde indienen, werd de meerjarenprogrammering Groen als bespreekstuk behandeld. Haar motie om duurzaamheidseisen voor het landbouwgebruik te stellen bij nieuwe pachtovereenkomsten voor gronden van de provincie, werd alleen gesteund door de PvdA en GroenLinks.

 

Aan het begin van de vergadering werd de heer Jeremy Mooiman (PVV) als Statenlid geïnstalleerd. Hij vervangt tijdelijk de heer Tomas Kok.

De PVV maakte gebruik van het mondelinge vragenuur om vragen te stellen aan de commissaris van de Koning over beantwoording van eerdere schriftelijke vragen die de fractie had gesteld. Na een kort debatje stelde de fractie dat de commissaris en de PVV niet meer nader tot elkaar zullen komen.

Uitgelicht

Zoeken