Actualisering Visie Ruimte en Mobiliteit en subsidieplafonds natuur- en landschapsbeheer in Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 14 december vergaderen Provinciale Staten over de Actualisering 2016 van de Visie Ruimte en Mobiliteit en over Hoofdsubsidieplafonds 2017 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De vergadering is zowel rechtstreeks als achteraf te volgen op internettelevisie. Klik hiervoor op “webcast” bovenaan de pagina.

Actualisering 2016 Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma en Verordening ruimte en Cultuurhistorische hoofdstructuur
Meerdere onderwerpen gaven aanleiding voor een actualisering van de VRM (de visie, het programma en de verordening). In juni is het ontwerp van de actualisering ter inzage gelegd. De ingediende zienswijzen hebben betrekking op zowel detailhandel, intensieve veehouderij, strandbebouwing, archeologie, de 3 hectare kaart, de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, de kruimelgevallenregeling en de ladder voor duurzame verstedelijking.
Op een aantal punten heeft dit geleid tot aanpassing van het ontwerp. In de door GS opgestelde en vastgestelde Nota van Beantwoording zijn alle zienswijzen samengevat en beantwoord.
Ter voorbereiding op de actualisering 2016 VRM organiseerden Provinciale Staten op 16 november een hoorzitting waar belanghebbenden hun zienswijzen konden toelichten.

Hoofdsubsidieplafonds 2017 SNL
Subsidieverlening voor het realiseren en beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).. Doel is om natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer (SNL) en inrichting (SKNL) op kwaliteit te brengen en te houden.
Provinciale Staten bespreken het voorstel om het hoofdsubsidieplafond voor de SNL, onderdeel natuurbeheer op  € 21.275.000 en voor de SKNL op € 13.000.000 vast te stellen.

De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem op www.zuid-holland.nl onder Provinciale Staten.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen. De voorzitter, de Commissaris van de Koning, opent de vergadering om 10.00 uur.

Uitgelicht

Zoeken