Herindelingsproces Vijfheerenlanden

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen besprak op 30 november het herindelingsproces Vijfheerenlanden. Ook de onderbouwing van de investering voor het transparanter maken van de provincie en het subsidieplafond erfgoedlijnen 2017 stonden op de agenda.

Jaarverslag Bezwarencommissie

Als eerste bespreekpunt stond het jaarverslag 2015 van de Bezwarencommissie op de agenda. De bezwarencommissie is een externe commissie die Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning adviseert bij bezwaren tegen hun besluiten. De heer Van Kreveld, voorzitter van de Bezwarencommissie lichtte het jaarverslag  toe. De heer Van Kreveld gaf onder meer aan dat het streven om binnen 12 weken een advies uit te brengen in  80% van de gevallen is gehaald. De overschrijdingen van deze termijn waren deels te wijten aan een wet die per direct werd ingevoerd, waardoor er meer tijd nodig was om een aantal zaken goed uit te zoeken.
De PVV was zeer kritisch over de rol van Gedeputeerde Staten rondom bezwaren, bijvoorbeeld rondom het tijdig aanleveren van stukken aan de Bezwarencommissie. De andere fracties deelden dit standpunt niet. Het CDA bijvoorbeeld, gaf aan dat er de laatste jaren juist veel vooruitgang is geboekt.


Transparante provincie

Op verzoek van de commissie hebben Gedeputeerde Staten een nadere onderbouwing gegeven voor de besteding van de € 5 miljoen die gereserveerd is voor het  transparanter maken van de provincie.

De PvdA reageerde teleurgesteld op de toelichting. De Partij liet weten dat in de brief niet helder wordt gemaakt wat Gedeputeerde Staten willen bereiken en dat de open data die in het stuk van Gedeputeerde Staten worden genoemd, niets te maken hebben met meer transparantie. De PvdA stelde voor het  budget toe te kennen aan regionale omroepen die dit dan kunnen besteden aan het openbaar maken van informatie.
De andere fracties waren positiever, hoewel onder andere het CDA en de fractie van SGP en ChristenUnie de kritiek op de doelstellingen wel konden begrijpen. Het PvdA voorstel om het budget aan de regionale omroepen te geven, kreeg geen steun.


Herindelingsproces Vijfheerenlanden

Op verzoek van de PvdA besprak de commissie het herindelingsproces Vijfheerenlanden. Kort voorafgaand aan de vergadering is het herindelingsontwerp door de provincie Utrecht gepubliceerd. In dit ontwerp staat het voorstel om de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 januari 2019 samen te voegen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die dan binnen de provincie Utrecht zou komen te vallen.

De PvdA stond op het standpunt dat de provincie al die jaren te weinig regie op het proces heeft gevoerd. Nu de meerderheid van de gemeenten te kennen heeft gegeven onder de provincie Utrecht te willen vallen, moet Zuid-Holland dat steunen en meewerken om de overgang zo goed mogelijk te laten landen. De provincie moet in haar zienswijze op het herindelingsontwerp niet de strijd over de provinciekeuze blijven aangaan, aldus de PvdA..
 
Deze mening werd niet gedeeld door de meerderheid van de commissie. Die vindt juist dat de provincie in haar zienswijze de argumenten moet aangeven waarom de nieuwe gemeente in Zuid-Holland zou moeten vallen. Zij vinden het belangrijk om de belangen van de samenwerkingsverbanden in de regio te blijven benadrukken.

Op 15 februari wordt de concept zienswijze besproken in de commissie.


Subsidieplafond erfgoedlijnen

Als laatste punt bespraken de commissieleden de vaststelling van het subsidieplafond erfgoedlijnen. Omdat alle aanwezige fracties zich konden vinden in het voorstel, wordt het als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten op 14 december.

 

De gehele vergadering is terug te zien via de webcast. Zie hiervoor de knop bovenaan de pagina.

Uitgelicht

Zoeken