Steun in commissie voor subsidieplafond natuur en landschapsbeheer en subsidie uitwisseling warmte-stoom haven Rotterdam

Liesbeth Buzugbe

Tijdens de vergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling op 30 november bleek veel steun voor de voorgestelde subsidieplafonds voor natuur en landschapsbeheer en voor uitwisseling van warmte-stoom in de haven van Rotterdam.

Fracties vragen aandacht voor borging controlerende rol bij uitvoeringsprogramma Groen
Met de Meerjarenprogrammering Groen willen Gedeputeerde Staten inzicht bieden in de doelen die per gebeid worden nagestreefd en het programma dat hiervoor is ontwikkeld. Nieuw is dat de provincie niet meer van bovenaf regisseert, maar participeert in landschapstafels, platforms waarin overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere betrokken partijen samenwerken.
Het netwerkend werken binnen de verschillende landschapstafels heeft gevolgen voor de wijze waarop Provinciale Staten hun controlerende rol op dit onderwerp kunnen nemen. Tijdens de bespreking van het uitvoeringsprogramma legden veel fracties dan ook vooral de nadruk op de borging van deze controlerende rol.
D66 en de SP wilden weten hoe de verschillende landschapstafels van elkaar kunnen leren en met elkaar in gesprek kunnen gaan. De PvdA deed al een voorschot op de monitoringsinformatie die zij volgend jaar wenst, zoals de diversiteit van het aanbod, verbetering van knelpunten en de inbreng van maatschappelijke organisaties. In de plannen staat meer dan wat financieel haalbaar is, aldus de partij. Ze vroeg de gedeputeerde om Provinciale Staten te betrekken bij hetgeen er af gaat vallen. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PVV stelden vragen over het behalen van de doelen door de landschapstafels.
De gedeputeerde zegde de commissie onder meer  toe een (brainstorm)sessie te organiseren over de wijze waarop Provinciale Staten betrokken kunnen worden in de verdere uitvoering van de meerjarenprogrammering groen.
 
Subsidies natuur en landschapsbeheer
Ook besprak de commissie de door Gedeputeerde Staten voorgestelde hoofdsubsidieplafonds voor natuur- en landschapsbeheer en voor het realiseren en beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland. Binnen de commissie bleek er een ruime steun voor de voorstellen van Gedeputeerde Staten te zijn. De PvdA kondigde aan tijdens de Statenvergadering van 14 december moties in te gaan dienen om € 14 miljoen aan nog niet bestemde gelden te besteden aan biodiversiteit of aan een ander project dat daarmee versneld kan worden.

Subsidie voor uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven
Tenslotte besprak de commissie het voorstel van Gedeputeerde Staten om een  meerjarige incidentele subsidie 2016-2018 van maximaal € 150.000 aan de gemeente Rotterdam te verlenen voor het project “Uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven”. Deze subsidie  vloeit voort uit de Greendeal die gemeente Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam, de DCMR milieudienst Rijnmond, Deltalinqs en de Provincie Zuid-Holland in 2011 hebben ondertekend. De Green Deal is gericht op grootschalige energiebesparing bij de industrie.
Het voorstel kreeg brede steun in de commissie en wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering Provinciale Staten op 14 december. De PVV gaf aan tegen de subsidie te zijn.

De volledige commissievergadering is te bekijken via de webcast. Klip hiervoor op de knop “webcast” bovenaan de pagina.

Uitgelicht

Zoeken