Bestuurlijke toekomst Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard: Duidelijke standpunten fracties over Vijfheerenlanden, over Hoeksche Waard nog niet.

Liesbeth Buzugbe

Op 15 februari vergaderde de commissie Bestuur en Middelen over de zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en over het advies voor de Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Over Vijfheerenlanden waren bijna alle fracties er al uit, over de Hoeksche Waard de meeste fracties nog niet.

Ruime meerderheid voor voorgestelde zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Begin 2016 is door Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland een interprovinciale Commissie ingesteld ter voorbereiding van een herindelingsontwerp en -advies voor de Zuid-
Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik en de Utrechtse gemeente Vianen. De provincies konden het echter niet eens worden over de provincie waarin de toekomstige nieuwe gemeente zou moeten liggen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de provincie Utrecht daarom gevraagd de procedure voor het opstellen van het herindelingsontwerp verder op te pakken. Onlangs heeft Utrecht haar  herindelingsontwerp  ter inzage gelegd.

Tijdens de commissievergadering van 15 februari bespraken de commissieleden de concept zienswijze van Zuid-Holland op het herindelingsontwerp. In de door Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland voorgestelde  zienswijze wordt aangegeven dat Zuid-Holland zich kan vinden in de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Geen instemming heeft echter de keuze in het ontwerp om de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht te vestigen vanwege  procedurele en inhoudelijke bezwaren.

Over de herindeling naar één gemeente waren alle fracties het snel eens: De partijen steunen de wens van de gemeenten voor herindeling. De commissie stond langer stil bij de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente.
Een meerderheid in de commissie was van mening dat de nieuwe gemeente in Zuid-Holland moet komen te liggen en dat de argumenten hiervoor door Utrecht niet voldoende waren meegewogen. D66 gaf aan dat de mening van gemeenteraden een doorslaggevende rol moet hebben bij provincie keuze. De PVV pleitte nog wel voor een volkspeiling op 15 maart in de gemeente Zederik. De VVD  stelde dat het herindelingsontwerp van Utrecht geen evenredige zorgvuldige afweging bevat van alle belangen en niet voorziet in een meerwaarde voor de gehele regio en alle belanghebbenden. Het herindelingsontwerp voldoet volgens de VVD daarom niet aan de door de Minister gestelde voorwaarden dat argumenten van Zuid-Holland en andere belanghebbenden naar evenredigheid meegenomen worden. Ook kon de Gedeputeerde op de steun rekenen van het CDA, 50Plus, de fractie van SGP en CU en de SP.
GroenLinks die liet weten geen principiële voorkeur te hebben voor Utrecht of Zuid-Holland, meende dat de nadelige effecten van het beëindigen van de huidige samenwerkingsverbanden duidelijker opgenomen moeten worden in de zienswijze.
De PvdA gaf als enige fractie aan zich niet aan de sluiten bij de door GS voorgestelde zienswijze en de keuze voor de provincie Zuid-Holland als locatie van de nieuwe gemeente niet te steunen. Zij baseerde haar standpunt op de mening van de gemeenten en de gesprekken die ze met haar raadsfracties heeft gehad.
 
Hoewel duidelijk was dat een ruime meerderheid zich kon vinden in de voorgestelde zienswijze, wordt het wel als bespreekpunt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 22 februari. Het onderwerp is te belangrijk om als hamerstuk af te doen, zo vond de commissie.

 


Hoeksche Waard: meeste fracties bekennen nog geen kleur

Bij de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Minister een herindeling tot één Hoeksche Waardse gemeente te adviseren, bleven de voorkeuren van de fracties in de meeste gevallen nog ongewis.

GroenLinks was wel duidelijk. De fractie zei voor herindeling te zijn omdat dit een krachtige slagvaardige gemeente oplevert die in de regio een krachtige positie in kan nemen en de inwoners goed kan faciliteren. Bovendien meent de fractie dat bij te veel samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen de genomen besluiten voor inwoners niet meer herkenbaar zijn.
Ook de PvdA is voor herindeling. Voor versterkte samenwerking is een onverdeelde bereidheid van gemeenten nodig en die is er niet, zo stelde de fractie.

Voor het CDA is de afweging een stuk lastiger. De fractie heeft dan ook nog geen finale afweging gemaakt en stelde verschillende vragen aan GS. Zo wilde ze weten waar het volgens de Gedeputeerde nog niet goed gaat in de regio en hoe GS het draagvlak voor herindeling meet. Ook 50Plus liet weten het een lastige afweging te vinden. Belangrijk is wel dat de belangen van de inwoners meegenomen worden, aldus de partij. Ook de SP en de fractie van SGP en CU zullen pas tijdens de Statenvergadering van 22 februari aangeven wat hun standpunten zijn. D66 gaf aan dat uitgangsunten bij haar besluit op 22 februari zijn dat inwoners recht hebben op een goed bestuur, economische kansen voldoende benut worden en er sprake is van bestuurlijke soevereiniteit.

Zoals de PVV al eerder stelde, wil zij dat de provincie haar besluit uitstelt tot na de burgerpeiling die op 15 maart in de Hoeksche Waard plaatsvindt. De VVD daarentegen vond het onverantwoord de onzekerheid over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard nog langer te laten voortduren. Wat de regio volgens de VVD nodig heeft is innovatie, werkgelegenheid, voldoende woningaanbod en  gelijkwaardigheid met de Metropool Regio Rotterdam Den Haag, Drechtsteden en Goeree Overflakkee.

Voorafgaand aan de bespreking van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard, spraken diverse wethouders, raadsleden en een woordvoerder vanhet Burgercomité Hoeksche Waard in om hun standpunt kenbaar te maken.

Op 22 februari zullen Provinciale Staten een besluit nemen over het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten.

Uitgelicht

Zoeken