Gunningsbesluit RijnlandRoute in de Statencommissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 8 februari over het gunningsbesluit DBM- overeenkomst RijnlandRoute en kreeg een presentatie van de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoek naar stiltegebiedenbeleid. De vergadering is terug te kijken via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Gunningsbesluit DBM-overeenkomst RijnlandRoute

De commissie sprak over het gunningsbesluit en de afweging(en) voor eventuele besteding van aanbestedingsvoordeel.
Gedeputeerde Staten hebben een gunningsbesluit genomen over de aanbesteding van onderdelen van het project RijnlandRoute; de verbreding A4, nieuwe verbindingsweg N434 (inclusief tunnel en verdiepte ligging), verbreding A44 en verbreding N206 vanaf de aansluiting Leiden-West tot de Torenvlietbrug. Het DBM (Design, Build, Maintain) contract is gegund aan de combinatie "Comol5.”

In het eerder vastgestelde afwegingskader stond dat  een aanbieding tenminste 30% onder de plafondprijs moet zijn om eventuele optimalisatie van de RijnlandRoute op te kunnen nemen. In de nu voorliggende situatie is er een voordeel van 11% en heeft GS  geen voorstel voor verdere optimalisatie van de RijnlandRoute gedaan.

In de commissie hadden GroenLinks, Partij van de Dieren, 50PLUS en de SGP&Christen-Unie hun bedenkingen bij de 30%. Met de 11% voordeel, dat neerkomt op een voordeel van ongeveer 58 miljoen, wilden deze fracties graag dat in ieder geval onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een verlengde tunnel langs de wijk Stevenshof (Leiden). Volgens een inspreker van de Wijkraad van de Wijkvereniging Stevenshof zou dat onderzoek eenvoudig en goedkoop zijn. Uit dit onderzoek moet blijken wat het kost een verlengde tunnel aan te leggen. De Wijkraad verwacht dat de tunnelverlenging rond de vijftien miljoen zal kosten.De fracties menen dat bij de aanleg van de weg er goed naar de leefbaarheid voor de omwonenden gekeken moet worden. Als de verlengde tunnel echt een verbetering zou betekenen kan dat het best zo spoedig mogelijk onderzocht worden, zodat daartoe eventueel nog kan worden besloten.

D66, CDA en SP vroegen gedeputeerde Vermeulen om in ieder geval met de wethouder van Leiden in gesprek te gaan over de financiële toezegging van de gemeente. De VVD vond het jammer dat Leiden nu pas met zo’n toezegging komt maar vraagt de gedeputeerde ook om in gesprek te gaan over de mogelijkheden. De VVD is van mening dat het voordeel van 11% in het eerste deel van de aanbesteding niet gebruikt moet worden voor verdere verbeteringen. Andere delen van de RijnlandRoute moeten nog worden aanbesteed en tegenvallers zijn dan zeker nog mogelijk.
De PvdA wil weten of de 30% aanbestedingsvoordeel die de gedeputeerde als voorwaarde aanhoudt een gebruikelijk percentage  is. Graag ziet  de fractie voorbeelden van andere projecten waar een dergelijk aanbestedingsvoordeel is gebleken.
Gedeputeerde Vermeulen zegde onder andere toe bereid te zijn met de wethouder van Leiden in gesprek te gaan. Ook zal hij voor de PS vergadering van 22 februari een aantal voorbeeldprojecten laten zien waar de 30% aanbestedingsvoordeel is gehaald. Wel houdt hij vast aan de 30% lijn, als één van de voorwaarden voor verdere verbetering van de RijnlandRoute, en is daarom geenszins van plan om het onderzoek naar de verlengde tunnel te doen.

 

Uitgelicht

Zoeken