Veel belangstelling Statencommissie Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 8 februari over de Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie

Wel liefst 13 insprekers en een hele grote groep geïnteresseerde inwoners kwamen woensdag naar de commissie om de bespreking van  de ontwerp partiële herziening van de VRM windenergie te volgen. In dit  ontwerp zijn alle locaties opgenomen die op basis van het milieueffectonderzoek geschikt dan wel geschikt te maken zijn voor windenergie en passen binnen het ruimtelijk beleidskader voor windenergie. Dit geldt voor zowel de locaties in de voormalige stadsregio Rotterdam als de locaties Technopolis en A12/Balij.

De commissie luisterde eerst naar de zorgen die bij de insprekers leefden. De meeste insprekers vonden dat er niet goed naar hun geluisterd werd en niet genoeg gekeken werd naar wat de impact van de gekozen locaties op hun directe leefomgeving heeft. Statenleden vroegen daarop wat de gemeente al voor rol hierin had gehad en hoe de Raad over de locaties had besloten.
Zeker voor de locaties de Balij en Technopolis vond de commissie dat het proces van aanwijzen van die locaties niet zorgvuldig was gebeurd. Het CDA stelde voor om een knip aan te brengen. De locaties uit de Rotterdamse regio kunnen in het ontwerp blijven en ter inzage gelegd worden. De Balij en Technopolis moeten  uit het ontwerp gehaald worden. Alle fracties konden zich vinden in deze knip.

De PVV zag liever dat de locaties geheel geschrapt werden aangezien volgens deze fractie nu al duidelijk is dat er geen draagvlak is voor windturbines op deze locaties. Ook 50PLUS wilde echt benadrukken dat hoe zeer zij ook voorstander zijn van duurzame energie er ten alle tijden wel voldoende maatschappelijk draagvlak moet zijn. GroenLinks vroeg met klem om een visie. En maken zich zorgen dat de afgesproken 735,5 megawatt niet gehaald gaat worden in 2020. De SGP&CU, VVD en SP gaven aan dat eventueel bouwen van windmolens op zee hun voorkeur zou hebben.

Gedeputeerde Bom-Lemstra legde echter uit dat de gemaakte afspraken over bouwen op land gaan maar dat in het energietransitie verhaal er zeker aan meerdere varianten gedacht kan worden zoals ook  het inzetten op zonne energie en getijdenenergie.

PvdA haakte aan op de inspreker uit Alphen aan de Rijn die aangaf dat vanuit de gemeente de wens bestond om te investeren in windenergie maar dat bijvoorbeeld het vernieuwen van windmolens langs de N11 moeizaam verliep in de contacten met de Provincie. Gedeputeerde Weber vertelde dat renovatie van windmolens zeker ook op de agenda komt maar nu niet aan de orde is.

De commissie vroeg gedeputeerde Bom-Lemstra om voor de Statenvergadering van 22 februari 2017 met een gewijzigd voorstel te komen waarin de Balij en Technopolis  niet meegenomen worden in de terinzagelegging. Ook  moet er een ruimtelijke strategie voor energietransitie komen met daarin tevens een afwegingskader voor windenergie. De Gedeputeerde gaf aan dat een startnotitie hiervoor in het 2 e kwartaal verwacht kan worden.

 

Uitgelicht

Zoeken